Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky nabídky „Fotografický workshop pro studenty“

 1. Nabídka „Fotografický workshop pro studenty“ (dále jen „nabídka“) je určena nefiremním zákazníkům Vodafone, kteří splňují podmínky uvedené níže. Nabídka bude učiněna prostřednictvím SMS na telefonní číslo evidované společností Vodafone pro takového zákazníka. Nabídka bude učiněna nejpozději do 22. listopadu 2015.
 2. Nabídka je určena pouze pro zákazníka, který splňuje ke dni 26. 10. 2015 (dále jen rozhodný den) následující podmínky:
  1. Je nefiremním zákazníkem (tj. fyzickou osobou) a aktivně využívá služby Vodafone na stejném telefonním čísle (MSISDN) nepřetržitě od října 2013 nebo dříve a má aktivovaný jeden z těchto tarifů:  „Tarif pro studenta“; „Tarif 26“;  „Red do sítě pro studenta“; „Fér tarif pro studenta“.
  2. Není u něj dána žádná překážka uvedená pod bodem 6 těchto podmínek.
 3. Nabídkou „Fotografický workshop pro studenty“ se rozumí pozvánka na workshop s fotografickou tematikou, který pořádá společnost Vodafone v těchto městech a termínech: 5.11.2015  a 21.11.2015 v Praze, 14.11.2015 v Brně, 15.11.2015 v Ostravě, 20.11. 2015 v Plzni.

  Zákazník splňující podmínky nabídky má nárok na účast na jednom z workshopů za předpokladu, že dostal SMS pozvánku na workshop, registroval se na stránkách http://fb.vodafone.cz/fotokurz, obdržel potvrzovací email a následně svoji účast emailově potvrdil nejpozději 7 dní před termínem vybraného workshopu.
 4. Zákazník nemá nárok na jakoukoli jinou nabídku na workshop, než je výslovně uvedeno v podmínkách nabídky výše (bod 3).
 5. Odměnu za nabídku nelze vyplatit v hotovosti.
 6. Nabídka „Fotografický workshop pro studenty“ není určena pro zákazníka, který k rozhodnému dni spadá do některé z níže uvedených kategorií:
  1. Zákazník v minulosti vyjádřil nesouhlas se zpracováním svých osobních údajů a tento nesouhlas je platný k rozhodnému dni.
  2. Zákazník neposkytl společnosti Vodafone svoji platnou emailovou adresu.
  3. Zákazník je k rozhodnému dni mladší 18 let.
  4. Průměrná měsíční datová spotřeba zákazníka je nižší než 100 MB.
  5. Zákazník byl k rozhodnému dni nebo ve 3 předchozích měsících před rozhodným dnem v prodlení při platbě faktury.
  6. Zákazník je zaměstnancem společnosti Vodafone CZ.
  7. Zákazník v rozhodný den nebo později doručil společnosti Vodafone výpověď (odstoupení) smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb nebo jiným způsobem (byť i neformálně) projevil vůli ukončit smluvní vztah se společností Vodafone.
 7. Pokud zákazník nesplňuje všechny podmínky uvedené výše pod bodem 2 těchto podmínek, není společnost Vodafone nabídkou vázána.
 8. V otázkách neupravených v těchto podmínkách platí Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb a podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone, případně na stránkách vodafone.cz.
 9. Pokud je v těchto podmínkách uvedena společnost Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO 25788001 (a její síť, produkty a služby).
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoli bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit podmínky nabídky, a to s účinností ode dne oznámení nebo zveřejnění aktuálního znění nabídky na internetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.  
 11. Nabídka platí od 26. 10. 2015 do 22. 11. 2015.
 12. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 26. 10. 2015.