Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky HBO služeb (1 měsíc zdarma)

Podmínky pro poskytování HBO služeb (1 měsíc zdarma) (dále jen „Podmínky“) společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 257 88 001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B  6064 (dále jen „Vodafone“) upravují pravidla, za nichž Vodafone svým Zákazníkům nabízí HBO služby, které poskytuje společnost HBO Europe s.r.o., se sídlem Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, IČO: 614 66 786, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 29418 (dále jen „HBO“) a Vodafone je oprávněna je šířit na základě smlouvy uzavřené s HBO.
 

1. Podmínky jsou uveřejněny na internetových stránkách Vodafone na adrese www.vodafone.cz, přičemž nejsou samostatně bez splnění dalších podmínek návrhem na uzavření smlouvy.

2. Podmínky či jejich část mohou být dále komunikovány i jiným způsobem např. prostřednictvím plakátů, tiskovou inzercí. V případě rozporu mezi zněním Podmínek uveřejněném na shora uvedené internetové stránce a zněním Podmínek uveřejněném jiným způsobem je rozhodující znění uveřejněné na internetové stránce.

3. Na otázky, které nejsou těmito Podmínkami upraveny, se přiměřeně (tj. s výjimkou ustanovení, která  nelze s ohledem na povahu HBO služeb aplikovat) použijí ustanovení Podmínek užívání služby HBO GO společnosti HBO dostupnými na internetové adrese https://hbogo.cz/terms-and-conditions-affiliate-subscription, ustanovení Podmínek služby Vodafone TV, Všeobecných podmínek pro poskytování služeb společnosti Vodafone Czech Republic a.s. (dále jen „Všeobecné podmínky“), podmínek Ochrany soukromí a Ceníku dostupnými na  internetových stránkách Vodafone na adrese www.vodafone.cz a ustanovení platného právního řádu České republiky. Aktivací a užítím HBO služeb Zákazník souhlasí a zavazuje se dodržovat veškeré výše uvedené dokumenty dle tohoto článku Podmínek. V případě porušení ustanovení uvedených v Podmínkách je Vodafone oprávněna uplatnit veškerá opatření obsažená v těchto Podmínkách, Podmínkách služby Vodafone TV, Všeobecných podmínkách a/nebo příslušných právních předpisech, zejména je oprávněna přistoupit k omezení a/nebo ukončení HBO služby .

4. HBO službami se rozumí živé vysílání televizních progamů HBO/HD, HBO2/HD, HBO3/HD, poskytování služby HBO OD v rámci Videotéky Vodafone TV a přístup ke sledování služby HBO GO (dále a výše jen „HBO Služby“ nebo také i „TV balíček HBO“).

5. HBO služby si může aktivovat zákazník Vodafone v postavení spotřebitele, který využívá televizních služeb Vodafone s pravidelným měsíčním vyúčtováním (dále a výše jen „Zákazník“), a to za následujcích podmínek:

 • Zákazník využívá balíček televizních služeb TV KLASIK nebo TV KOMFORT.
 • Zákazník je vybaven Koncovým zařízením, kterým se rozumí set-top box určený společností Vodafone s výjimkou zařízení dle čl. 6 Podmínek. 
 • Zákazník nevyužíval HBO služby, balíček Superfilm (obsahující 5 programů od společnosti HBO a Cinemaxu) nebo balíček televizních služeb TV KOMPLET v posledních 12ti kalendářních měsících.
 • Zákazník nepodal ke dni aktivaci HBO služeb výpověď z poskytovaných služeb, neplyne mu výpovědní doba a/nebo není v prodlení s úhradou vyúčtování za poskytované služby.
 • Podmínkou přístupu ke sledování služby HBO GO je aktivace/registrace na stránce www.hbogo.cz, dle pravidel HBO, ke které od nás Zákazník obdrží registrační údaje. Zákazník je povinen uchovávat registrační identifikační údaje, uživatelské jméno a heslo v tajnosti a nesdělovat je třetím osobám. Pokud se Zákazník dozví o jakémkoli zneužití svých registračních údajů, je povinen neprodleně po tomto zjištění o tom informovat Vodafone.
6. HBO Služby nelze aktivovat v nasledujících případech:
 • Aktivace neplatí samostatně pro službu HBO GO, tzn. že Zákazník si nemůže aktivovat a samostatně získat službu HBO GO k Internetu na jeden měsíc zdarma.
 • Zákazník již využívá HBO služby nebo balíček Superfilm (obsahující 5 programů od HBO a Cinemaxu).
 • Zákazník využívá balíček televizních služeb TV KOMPLET.
 • Zákazník využívá pouze základní nabídku televizních programů TV START.
 • Zákazík nevyužívá žádnou televizní službu poskytovanou společností Vodafone.
 • Zákazník je vybaven Koncovým zařízením, které není způsobilé přijmout programy HBO ve vysokém rozlišení (HD).
 • Zákazník je vybaven Koncovým zařízením pod označením HD-DVR Mediabox
 • Zákazník je v období migrace na Vodafone TV.
 • Jedná-li se o fyzické osoby podnikající a právnické osoby.

7. Pokud se nejedná o výjimky z aktivace HBO služeb dle čl. 6 Podmínek a Zákazník splňuje podmínky dle čl. 5 Podmínek, může Zákazník  k aktivaci HBO služeb využít jakýkoliv prodejní kanál nebo způsob, např: aplikaci Můj Vodafone, web Self Care, Call Centrum nebo pobočky společnosti Vodafone.

8. Aktivací HBO služeb Zákazník uzavírá se společností Vodafone smlouvu o předplatném HBO služeb, na základě které budou Zákazníkovi HBO služby poskytovány a Zákazník za ně bude hradit cenu dle platného Ceníku s tím, že v období prvního měsíce po aktivaci jsou HBO služby poskytovány Zákazníkovi zdarma. Zákazník bere na vědomí a souhlasí s tím, že pokud před uplynutím období prvního měsíce zdarma nedeaktivuje HBO služby způsobem dle čl. 7 Podmínek, bude mu HBO služba dále poskytována v souladu s platným Ceníkem formou předplatného.

9. Zákazník dále bere na vědomí, že pokud by společnost Vodafone i přes řádnou deaktivaci a ukončení HBO služeb ze strany Zákazníka před uplynutím období prvního měsíce zdarma vyúčtovala Zákazníkovi cenu za HBO služby na další měsíční období, bude mu tento přeplatek odečten v následujícím vyúčtování za poskytované služby.

10. Zákazník je oprávněn HBO služby využívat výhradně pro svoji osobní a soukromou potřebu. Užívání pro jakékoli obchodní nebo veřejné účely je zakázano.

11. Pro využívání HBO služeb je nezbytné, aby si Zákazník zajistil dostatečné kvalitní internetové připojení. Internetové připojení není součástí HBO služeb.

12. Zákazník bere na vědomí, že HBO služby jsou dostupné pouze prostřednictvím zařízení, která jsou z technologického hlediska k tomu vhodná a způsobilá.

13. Zákazník bere na vědomí, že HBO služby mohou obsahovat obsah, který je určený pouze pro osoby starší 18 let a může ohrozit fyzický, psychický nebo mravní vývoj dětí a mladistvých. K zamezení přístupu nezletilých k tomuto nevhodnému obsahu je určena funkcionalita rodičovský zámek.

14. Zákazník, který si HBO služby před uplynutím období prvního měsíce zdarma nedeaktivoval a tyto jsou mu poskytovány i nadále za výše stanovených podmínek, je oprávněn HBO služby kdykoliv deaktivovat a ukončit, a to rovněž prostřednictvím všech prodejních kanálů nebo způsobů, jak je uvedeno v čl. 7 Podmínek. HBO služby budou v takovém případě vždy deaktivovány a ukončeny do 30 dnů od deaktivace, resp. od doručení výpovědi ze srany Zákazníka. Pokud Zákazník deaktivuje či doručí výpověď HBO Služeb nejpozději 5 dnů před koncem zúčtovacího období, Vodafone ukončí HBO služby nejpozději k poslednímu dni zúčtovacího období, ve které Zákazník HBO služby deaktivoval a ukončil.

15. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedené důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky v celém rozsahu, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách společnosti Vodafone na adrese www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

16. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 2.11.2020.