Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Podmínky aplikace Vodafone ePokladna – platné do 19. 6. 2017

Společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČ 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp.zn. B 6064  (dále jen „Vodafone“).

1. Úvodní ustanovení

1.1          Služba ePokladna (dále jen jako „Služba“) je službou poskytovanou společností Vodafone která umožňuje:

 • přistupovat na administrátorský webový portál Vodafone ePokladna;
 • prodávat zboží či služby;
 • elektronicky evidovat hotovostní i bezhotovostní transakce;
 • Přijímat platby platební kartou (externí zařízení);
 • Tisk účtenek (externí zařízení);
 • odesílání účtenek na zadanou emailovou adresu;
 • vytvoření a editace katalogu zboží/služeb;
 • dodavatelské CRM (vede informace o dodavateli – fakturační údaje, příjemka zboží apod.);
 • skladové hospodářství – evidence zboží na skladě;
 • propojení více účtů aplikace (pouze v administrátorském webovém portálu) – sledovat souhrnné informace a reporty za všechny aplikace evidované pod jedním IČ;
 • sledovat historii transakcí a účtenek v mobilní aplikaci i administrátorském portálu (vystavených – lze např. znovu vytisknout);
 • nastavení mobilní aplikace automaticky přenášet z jednoho zařízení na druhé (např. při ztrátě zařízení);
 • krátkodobé úložiště dat provozované třetí stranou na území České republiky
 • přenos zákonem definovaných dat na příslušný orgán státní správy (od okamžiku vzniku takové povinnosti podle zákona o evidenci tržeb) (dále také „funkcionalita MF“).

1.2          Provozovatelem Služby a držitelem práv k licenci je Vodafone.

1.3          Služba je poskytována prostřednictvím webového portálu epokladna.vodafone.cz  (dále jen „Portál“) a/nebo aplikace Vodafone ePokladna  (dále jen „Aplikace“).

2.  Podmínky využití    

2.1          Službu může využívat fyzická osoba starší 18 let, která si stáhla a naistalovala Aplikaci na své zařízení, a která vyjádřila souhlas s těmito podmínkami (dále jen „Účastník“).

2.2          Funkcionalitu MF může používat pouze osoba, které vznikla povinnost podle příslušné právní úpravy a má za tímto účelem od příslušného orgánu státní správy k dispozici příslušná přístupová oprávnění.

2.3          Aplikaci je možné využívat pouze na zařízeních s operačním systémem Android (min. verze 4.3) a iOS (min. verze 6). Aplikace je dostupná prostřednictvím elektronických obchodů služby Google Play a App Store.  

2.4          Portál je možné využívat prostřednictvím internetových prohlížečů v těchto verzích nebo verzích vyšších:

 •  Windows – Internet Explorer 10+, Firefox 36.0.4+, Google Chrome 40+
 • OS X Mavericks -  Safari 7+,  Google Chrome 40+
 • OS X Yosemite - Safari 8+,  Google Chrome 40+,

2.5          Doporučujeme současně s používáním Portálu využívat antivirový program.

3. Služba        

3.1          Služba ePokladna  má tyto základní funkcionality, popsané níže podle jednotlivých variant služby. Veškeré ostatní funkcionality jsou doplňkové a nad rámec služby. Popis jednotlivých funkcionalit obsahuje manuál služby.

3.2          Služba je poskytována ve třech variantách:

Vodafone ePokladna Mini:

Počet editovatelných položek (produktů/služeb): 8

Prodejní cena

Správa DPH

Zjednodušený daňový doklad (účtenka) – vystavení, tisk, zaslání na email

Platba v hotovosti, platební kartou

Reportování (den/týden/měsíc/rok)

Přístup na administrační webový portál (pro hromadný import položek, export transakcí a tvorbu přehledů)

Odesílání každé transakce na MF podle EET zákona, jakmile bude zákon schválen

Podpora připojení platebního terminálu typu mPOS, podpora připojení Bluetooth tiskárny

Vodafone ePokladna Standard:

Počet editovatelných položek (produktů/služeb): 1 000

Prodejní cena

Správa DPH

Zjednodušený daňový doklad (účtenka) – vystavení, tisk, zaslání na email

Platba v hotovosti, platební kartou

Reportování (den/týden/měsíc/rok)

Přístup na administrační webový portál (pro hromadný import položek, export transakcí a tvorbu přehledů)

Odesílání každé transakce na MF podle EET zákona, jakmile bude zákon schválen

Podpora připojení platebního terminálu typu mPOS, podpora připojení Bluetooth tiskárny

Podpora EAN kódu (pro skenování apod.)

Detailní popis položek produktů

Zadávání slev

Podpora více provozoven

 

Vodafone ePokladna Komplet

Počet editovatelných položek (produktů/služeb): 5 000

Prodejní cena

Správa DPH

Zjednodušený daňový doklad (účtenka) – vystavení, tisk, zaslání na email

Platba v hotovosti, platební kartou

Reportování (den/týden/měsíc/rok)

Přístup na administrační webový portál (pro hromadný import položek, export transakcí a tvorbu přehledů)

Odesílání každé transakce na MF podle EET zákona, jakmile bude zákon schválen

Podpora připojení platebního terminálu typu mPOS, podpora připojení Bluetooth tiskárny

Podpora EAN kódu (pro skenování apod.)

Detailní popis položek produktů

Zadávání slev

Podpora více provozoven

Skladové hospodářství, korekce, příjem zboží, inventura

Speciální šablony aplikace pro konkrétní druh podnikání (móda, restaurace, rychlé občerstvení, trafika)

Dodavatelská databáze (CRM)

Podpora více prodavačů

Detailní reporting (pobočky, prodejci, dodavatelé, zákazníci)

 

4. Zprovoznění Služby      

4.1          Pro zprovoznění Služby je Účastníkovi doručen na zadaný email licenční klíč a na zadané telefonní číslo heslo k tomuto licenčnímu klíči (společně také jako „Přístupové údaje“). Od okamžiku doručení Přístupových údajů vzniká Účastníkovi právo užívat Službu a tomu odpovídající povinnost hradit dohodnutou cenu za Službu.

5. Licenční ujednání          

5.1          Vodafone uděluje Účastníkovi pro účely užívání Aplikace a Portálu nevýhradní, nepřevoditelnou, časově omezenou podlicenci po dobu trvání Smlouvy pro území České republiky k užívání aplikačního softwaru (dále jen „SW“).

5.2          Podlicence je Účastníkovi poskytnuta v následujícím rozsahu:

 • Účelem užívání SW je provoz elektronické pokladny.
 • Účastník je oprávněn užívat SW k účelu výše uvedenému.
 • Účastník není oprávněn do SW zasahovat, zkoumat jeho principy a provádět zpětné inženýrství.

5.3          Účastník není oprávněn udělovat oprávnění k využití SW třetím osobám.

5.4          Účastník podlicenci k užívání SW nabývá okamžikem spuštění Aplikace.

5.5          Účastník Aplikace není oprávněn Aplikaci jakkoliv upravovat, měnit, kopírovat, rozmnožovat, distribuovat, dekompilovat nebo s ní manipulovat v rozporu s jejím účelem.

6. Aktualizace software

6.1          Pokud software automaticky zahájí nebo přímo provede aktualizace, upgrade nebo opravy aplikace, Účastník souhlasí s tím, že se do takových akcí nebudete vměšovat ani jim nebudete bránit. Vodafone je oprávněn vytvořit politiku a praktiky na modifikaci operací a disponibility aplikace pro maximalizaci výhod pro naše zákazníky.

7.  Úhrada za využívání služby       

7.1          Za Službu je Účastník povinen hradit měsíční poplatek, který se hradí za každou udělenou licenci, tj. za každý vygenerovaný licenční klíč (dále jen „Měsíční poplatek“). Aktuální výše Měsíčního poplatku je uvedena v Ceníku nebo ve smlouvě uzavřené s Účastníkem (dále jen „Smlouva“).

7.2          Účastník je povinen Měsíční poplatek uhradit ve lhůtě splatnosti uvedené ve Vyúčtování. První Vyúčtování je Účastníkovi vystaveno za období od okamžiku, kdy Účastník mohl Službu využít, tj. od okamžiku doručení licenčního klíče a hesla, s tím, že v případě, že Přístupové údaje jsou doručeny v průběhu zúčtovacího období, je Měsíční poplatek za první měsíc hrazena v poměrné výši.

7.3          Měsíční poplatek za Službu nezahrnuje cenu za datové služby.

8. Ochrana osobních údajů a zabezpečení       

8.1          Pro účely aktivace služby a komunikaci s Účastníkem v rámci poskytování služby Vodafone zpracovává email a kontaktní telefonní číslo.

8.2          Jsou-li využívány další funkcionality, Aplikace zpracovává veškeré údaje, které jsou Účastníkem zadány, a to po celou dobu užívání služby a pro účely užívání Služby.

8.3          Prostřednictvím Aplikace jsou zaznamenávány data a provedené operace a tyto mohou být uchovávány na úložišti a na zařízení Účastníka. Doba uchovávání údajů na zařízení Účastníka je závislá na velikosti vnitřního úložiště zařízení. Veškerá data jsou automaticky ukládána na úložiště. Obsah úložiště není dostupný nikomu jinému než Účastníkovi.

8.4          Údaje jsou aplikací zpracovávány po dobu poskytování služeb a dále po dobu jednoho měsíce po ukončení poskytování služby.

8.5          Účastník má možnost vyexportovat si data, tj. zaslat údaje o provedených transakcích, včetně stornovaných transakcích na jím určený email nebo jako dokument uložit do svého počítače/zařízení.

8.6          Účastníkovi bude vždy na Portálu vytvořen administrátorský přístup (jméno a heslo), kterým má možnost přistupovat k souhrnným reportům a historii transakcí.  Ujistěte se, že Vaše heslo se dá jen těžko uhodnout a uchovávejte ho v tajnosti – to je zásadně důležité pro zachování Vašeho soukromí.

9.  Úložiště        

9.1          Účastník je oprávněn v rámci služby využívat úložiště dat provozované třetí stranou na území České republiky. Jedná se o ne garantovanou funkcionalitu, Účastníkovi je tedy doporučeno provádět pravidelné zálohování transakcí. Vodafone neodpovídá za dostupnost tohoto úložiště ani za případnou ztrátu dat.

9.2          Účastník bere ne vědomí, že pro každého Účastníka je úložiště limitováno v následujícím rozsahu: (a) maximálně po dobu dvou let ode dne vytvoření údaje (po uplynutí této doby jsou tyto údaje bez dalšího smazány).

9.3          Data uložená na úložišti jsou Účastníkovi přístupná prostřednictvím Portálu (epokladna.vodafone.cz).

9.4          V případě ukončení služby nebude úložiště pro Účastníka dostupné od okamžiku ukončení.


10. Doba používání Aplikace   

10.1      Využívání Služeb lze ukončit kdykoliv, pokud její používání nebylo smluvně podmíněno na dobu určitou. V případě deaktivace Služeb v průběhu zúčtovacího období (měsíce) bude za toto poslední zúčtovací období naúčtována pouze poměrná část měsíčního poplatku za dobu, po kterou byly Služby aktivní.

10.2      Vodafone je oprávněn kdykoliv kteréhokoliv Účastníka vyloučit z užívání Aplikace, pokud tento Účastník porušuje tyto podmínky, Všeobecné podmínky nebo platné právní předpisy, a to i v případě pouhého podezření na takové porušení. 

10.3      Bez ohledu na výše uvedené je Vodafone oprávněn jednostranně kdykoliv i bez uvedení důvodu

 • omezit, změnit či ukončit provozování Služby a/nebo
 • změnit tyto Podmínky, jednotlivé funkcionality Služby,

a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.

11.     Zařízení a jejich kompatibilita    

11.1      Ve spojení s dalšími zařízeními (propojení přes BlueTooth) je možné využívat Některé funkcionality Aplikace lze používat pouze ve spojení s dalšími zařízeními (např. kapesní tiskárna, skener, mobilní platební terminál).

11.2      V případě, že Účastník uzavře kupní smlouvu, jejímž předmětem bude koupě zařízení určených pro využití některých funkcionalit Služby (např. kapesní tiskárna, skener, mobilní platební terminál), Vodafone zaručuje kompatibilitu takových zařízení se Službou ePokladna a u takových zařízení poskytuje základní technickou podporu. Tato podpora spočívá v pomoci s nastavením Služby nebo odstraněním případných chyb či nedostatků. U jiných zařízení Vodafone neposkytuje technickou podporu podle tohoto článku. 

12. Účastnická podpora   

12.1      Pro zákazníky využívající službu ePokladna je určena speciální zákaznická linka 800 77 77 74.

13. Výhrady   

13.1      Společnost Vodafone využije při poskytování Aplikace přiměřené dovednosti a věnuje jim náležitou péči, ale společnost Vodafone neposkytuje žádné záruky, vyjádření ani prohlášení jakéhokoliv druhu, ať již vyjádřená nebo předpokládaná, vyplývající ze zákona nebo jiných ustanovení včetně, ale bez omezení na obsah, kvalitu, přesnost, úplnost a efektivitu, spolehlivost, obchodovatelnost, vhodnost pro určitý účel, používání nebo výsledky odvozené z používání služby, není-li v tomto dokumentu uvedeno jinak.  Nezaručujeme, že Služba splní vaše očekávání nebo požadavky nebo, že bude nepřerušovaná a bezchybná. Pokud vaše zařízení nepodporuje příslušnou technologii, nemusíte být schopni používat některé funkcionality.

13.2      Aplikace se poskytuje „tak, jak je“ a „jak je k dispozici“. Souhlasíte s tím, že službu používáte na vlastní riziko. Vodafone neručí ani neodpovídá za škody způsobené stažením či používáním Služby.

13.3      Společnost Vodafone nezaručuje, že jakýkoli obsah, který můžete uložit prostřednictvím Služby, nebude neúmyslně poškozen, narušen, ztracen či zničen nebo odstraněn. V případě výskytu takového incidentu společnost Vodafone nepřijímá žádnou odpovědnost. Za udržování vhodné alternativní zálohy a ochranu celého nahraného obsahu odpovídají výhradně Účastníci.

13.4      Účastník bere na vědomí, že Služba nemusí být funkční, pokud zařízení Účastníka nemá odpovídající parametry pro užití Aplikace/Portálu, tedy zejména je-li vyčerpaná kapacita jeho úložiště nebo verze operačního systému nesplňuje minimální požadavky.

14. Závěrečná ustanovení     

14.1      Tyto podmínky jsou platné a účinné od 18. 11. 2015.