Vodafone logo pro tisk nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám

Kontakt

Obchodní podmínky služby Premium SMS a Dárcovská SMS (zprostředkovaný prodej)

(dále jen "Obchodní podmínky")

1. Úvodní ustanovení

1.1 Tyto Obchodní podmínky služby Premium SMS a Dárcovská SMS (zprostředkovaný prodej) (dále jen "Služba") upravují práva a povinnosti poskytovatele Služby - společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem Vinohradská 167, Praha 10, IČ: 25788001 (dále jen "VODAFONE") a uživatelů Služby (dále jen "Uživatelé") a jsou nedílnou součástí smlouvy o vydání a užívání elektronického platebního prostředku (dále jen "Smlouva").

1.2 Služba poskytovaná prostřednictvím předčíslí „90x“ a prostřednictvím čísla „87777“ (DMS) je ve smyslu zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, platební prostředkem dle § 3 odst. 1 písm. g) tohoto zákona (dále jen „Platební služba“).

2. Popis Služby

2.1 Služba umožňuje všem zákazníkům, kterým VODAFONE poskytuje telekomunikační služby (tarifním zákazníkům i zákazníkům užívajícím Vodafone předplacené karty), aby prostřednictvím Služby hradili cenu za zboží a služby (dále jen "Produkty") poskytované mu smluvními partnery VODAFONU (dále jen "Obchodníci"). Podmínkou užívání Služby je účinnost smlouvy o poskytování telekomunikačních služeb mezi Uživatelem a Vodafonem, skutečnost, že Uživatel má aktivní službu odesílání SMS, a skutečnost, že Uživatel používá mobilní telefon, který umožňuje odesílání a přijímání SMS.

2.2 Okamžikem objednání prvního Produktu prostřednictvím Služby (tj. odesláním první SMS na telefonní číslo uvedené u některého z Produktů), vyjadřuje Uživatel souhlas s těmito Obchodními podmínkami.

2.3 Při každém užití Služby je identifikace Uživatele zajištěna tím, že Službu lze využít jen ze SIM karty Uživatele Služby. VODAFONE upozorňuje Uživatele, aby důsledně plnil svou povinnost a využíval zabezpečení SIM karty PINem, aby nemohlo dojít k jejímu zneužití.

2.4 Veškeré úhrady prostřednictvím Služby (dále jen "Platební operace") probíhají v české měně. Pro Službu jsou stanoveny níže uvedené finanční limity. V případě překročení finančních limitů (včetně úhrady za telekomunikační služby) nebude Platební operace provedena. Finanční limity:

 • pro jednu Platební operaci: maximálně 600,- Kč
 • pro Platební operace za jeden den: maximálně 1000,-Kč;
 • pro jedno zúčtovací období: maximálně do nevyčerpané výše Volací jistiny (tarifní zákazníci) a maximálně do výše zůstatku kreditu (zákazníci užívající Vodafone předplacené karty)
 • pro jedno zúčtovací období: pro všechny platební služby VODAFONE využívané uživatelem souhrnný limit 5000 Kč ("Limit pro mobilní platby")
 • limit pro mobilní platby neplatí pro zákazníky, kteří mají uzavřenou „Rámcovou smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací Vodafone OneNet“.

2.5 Uživatel objednává Produkt odesláním SMS ve stanoveném tvaru na telefonní číslo uvedené u příslušného Produktu nebo ve specifických případech zasláním SMS s odpovědí „ANO“ (dále jen "Objednací SMS"). O výsledku každé Platební operace je Uživatel do 24 hodin informován prostřednictvím příchozí SMS (dále jen "Odpovědní SMS"). Prostřednictvím Objednací a Odpovědní SMS je uzavřena Smlouva, a to obdržením Opovědní SMS Uživatelem. Výše uvedené SMS umožňují rovněž jednoznačnou identifikaci příslušné Platební operace. Uživatel Vodafonu nehradí žádné finanční částky za užití Služby ani Platební operaci, hradí pouze cenu Produktu. Tímto nejsou dotčeny úhrady za užití telekomunikačních služeb (přenosy zpráv).

2.6 Odesláním Objednací SMS se Uživatel zavazuje uhradit cenu Produktu, přičemž tarifní zákazníci souhlasí, že jim bude částka vyúčtována po skončení zúčtovacího období v měsíčním Vyúčtování služeb a zákazníci užívající Vodafone předplacené karty souhlasí, že jim bude snížen kredit o částku odpovídající ceně Produktu. Po odeslání Objednací SMS nelze platbu odvolat.

2.7 Na základě žádosti Uživatele učiněné prostřednictvím Vodafone péče o zákazníky může být poskytování Služby danému Uživateli zastaveno (tj. nebude možno provádět Platební operace). K zastavení poskytování Služby dojde vždy v 1:30 hodin dne následujícího po doručení řádné žádosti Vodafonu. V souvislosti s podáním žádosti je Uživatel povinen prokázat svou totožnost heslem, případně uvést další potřebné údaje.

2.8 VODAFONE je oprávněn jednostranně přerušit či zastavit poskytování Služby Uživateli pokud:

 • Uživatel poruší Obchodní podmínky
 • Uživatel poruší povinnosti stanovené ve smlouvě o poskytování telekomunikačních služeb včetně Všeobecných podmínek VODAFONE

Tímto nejsou dotčena práva VODAFONU zamezit Uživateli ve využívání služeb dle Všeobecných podmínek.

O takovém přerušení či zastavení Služby Vodafone Uživatele informuje předem zasláním SMS; není-li možné informování předem, pak bez odkladu poté.

3. Práva a povinnosti VODAFONU

3.1 VODAFONE pro účely reklamace provedení Platební operace uchovává vnitřní záznamy umožňující zpětné vyhledání údajů o Platebních operacích a opravu případných chyb reklamovaných Uživatelem v souladu s těmito Obchodními podmínkami.

3.2 V případě podání reklamace Uživatelem VODAFONE předloží záznam, že Platební operace, jíž se spor týká byla správně zaznamenána a zaúčtována, a doklad, že neexistovala technická porucha nebo jiná závada na straně VODAFONU.

3.3 VODAFONE nese odpovědnost za:

 • (i) neprovedení Platební operace, na jejíž provedení má Uživatel Služby právo, nebo za chybné provedení Platební operace, s výjimkou případů zapříčiněných technickým problémem, který je přímo nebo nepřímo mimo kontrolu VODAFONU
 • (ii) Platební operace, k jejichž provedení nedal Uživatel příkaz, a to pokud k provedení Platební operace došlo v důsledku porušení povinností VODAFONU vyplývajících z platných právních předpisů nebo z těchto Obchodních podmínek
 • (iii) chyby nebo jiné nesrovnalosti, pokud původcem takové chyby nebo nesrovnalosti je Vodafone.

3.4 V případech uvedených v čl. 3. odst. 3.3 poskytne VODAFONE Uživateli:

 • (i) částku odpovídající chybně provedené Platební operaci anebo přiměřenou náhradu za neprovedenou Platební operaci
 • (ii) zbývající částku potřebnou k navrácení do původního stavu

3.5 Ustanovení uvedená v čl. 3. odst. 3.3 písm. (i) a (ii) se nepoužijí, jestliže VODAFONE prokáže, že Uživatel porušil některou z povinností vyplývajících mu z těchto Obchodních podmínek.

3.6 VODAFONE podává Uživateli informace týkající se Platebních operací prostřednictvím měsíčních Vyúčtování služeb (tarifní zákazníci) a Samoobsluhy Můj Vodafone (zákazníci užívající Vodafone předplacené karty). U zákazníků užívajících Vodafone předplacené karty se za doručení vyúčtování Služby považuje okamžik doručení informace o provedené Platební operaci do Samoobsluhy Můj Vodafone. Informace o Platebních operacích Vodafone poskytne Uživateli v tomto základním rozsahu: příjemce a částka platební transakce. V případě několika platebních transakcí vůči témuž příjemci za jedno zúčtovací období se v základním rozsahu poskytuje informace o příjemci a celkové částce platebních transakcí. Prostřednictvím Samoobsluhy Můj Vodafone jsou Uživateli poskytovány podrobnější údaje, jako např. datum a čas přijetí platebního příkazu. Pro Platební službu se nepoužijí ustanovení § 90 a 91 zákona o platebním styku.

3.7. VODAFONE poskytuje zákazníkům užívajícím Vodafone předplacenou kartu informace o provedených Platebních operacích pouze elektronickou formou prostřednictvím Samoobsluhy Můj Vodafone.

3.8. Uživatel bere na vědomí, že pohledávky za Uživatelem na zaplacení ceny Produktu budou postupovány na Vodafone. Vodafone proto bude oprávněn takto postoupené pohledávky vyúčtovávat Uživateli v souladu s bodem 3.6 těchto Obchodních podmínek.

4. Práva a povinnosti Uživatele

4.1 Uživatel je povinen užívat Službu v souladu s platnými právními předpisy a Obchodními podmínkami, zejména dodržovat všechny sjednané zásady k zajištění bezpečnosti užívání Služby (chránit před třetími osobami svou SIM kartu a PIN). V případě, že uživatel Služby zpřístupní SIM kartu či PIN třetí osobě, nese odpovědnost za všechny Platební operace provedené těmito osobami, jako kdyby tyto Platební operace provedl sám.

4.2 V případě důvodného podezření ze zneužití SIM karty používané pro poskytování Služby či v případě její ztráty nebo odcizení, je Uživatel povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost Vodafonu a žádat zastavení poskytování Služby, a to způsobem uvedeným v čl. 2 odst. 2.7 těchto Obchodních podmínek. Na základě výslovné žádosti Uživatele připojené k oznámení podle předchozí věty Vodafone poskytne Uživateli doklad, že toto oznámení učinil.

4.3 Uživatel je povinen informovat VODAFONE o chybě nebo jiné nesrovnalosti v poskytnuté Službě, a to neprodleně poté, co tuto skutečnost zjistí. Uživatel je oprávněn zjistit Platební operace za uplynulé dva měsíce. K těmto účelům je Uživatelům k dispozici VODAFONE péče o zákazníky, a to 24 hodin denně.

4.4 V případě zneužití SIM karty (zejména v důsledku její ztráty či odcizení) a v případě ohlášení chyby či nesrovnalosti nese Uživatel odpovědnost za finanční ztrátu až do 1:30 hod. dne následujícího po dni, kdy uživatel služby toto zneužití Vodafonu ohlásil.

4.5 Daňový doklad k Produktu je povinen poskytnout Uživateli příslušný Obchodník.

4.6 Reklamace může Uživatel uplatnit písemně ve lhůtě 2 kalendářních měsíců od okamžiku, kdy mu došlo vyúčtování dle bodu 3.6, a to na adrese: Vodafone Czech Republic a.s., Oddělení služeb zákazníkům, Vinohradská 167, Praha 10. Reklamace bude vyřízena nejpozději do 60 dnů ode dne jejího uplatnění. Jakékoliv reklamace Produktů, je Uživatel povinen uplatnit přímo u příslušného Obchodníka.

5. Ustanovení společná a závěrečná

5.1 Smlouva včetně Obchodních podmínek se řídí právním řádem České republiky.

5.2 Jestliže Uživatel v souladu s Obchodními podmínkami reklamoval chybnou Platební operaci, neprovedenou Platební operaci anebo se domáhal u VODAFONU jiné nápravy neúspěšně, má právo obrátit se na finančního arbitra, který rozhoduje spory mezi poskytovatelem a Uživatelem Služby podle zákona č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi. Návrh na řízení před finančním arbitrem se podává na adresu Washingtonova 25, Praha 1, 110 00.

5.3 Do Obchodních podmínek lze nahlédnout na Internetových stránkách www.vodafone.cz případně si je vyžádat na zákaznické lince. Ustanovení Všeobecných podmínek VODAFONU nejsou těmito Obchodními podmínkami dotčena.

5.4 VODAFONE je oprávněn Obchodní podmínky měnit a doplňovat. VODAFONE je rovněž oprávněn měnit rozsah a kvalitu Služby, případně Smlouvu vypovědět i bez uvedení důvodu s výpovědní lhůtou 2 měsíce od oznámení výpovědi Uživateli.

5.5 Uživatel je oprávněn kdykoli písemně vypovědět Smlouvu. Výpovědní lhůta činí 1 měsíc od doručení výpovědi.

5.6 Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou.

5.7 VODAFONE a Uživatel se dohodli, že veškeré změny Obchodních podmínek budou zveřejněny na internetových stránkách www.vodafone.cz, a to nejméně dva kalendářní měsíce před účinností změn. Uživatel služby bude o změně Obchodních podmínek prokazatelně informován. Pokud Uživatel ve výše uvedené lhůtě nepožádá o zastavení poskytování Služby (čl. 2., odst. 2.7 Obchodních podmínek) má se zato, že se změnami Obchodních podmínek souhlasí.

5.8 Tyto Obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 22. 10. 2011. Od tohoto data pozbývají účinnosti předchozí Obchodní podmínky ze dne 1. 11. 2009

Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ: 25788001 zapsaná do OR u MS v Praze, spisová značka B. 6064.

Další informace vyžadované zákonem o platebním styku:

Vodafone není jakožto poskytovatel Platební služby zapsán v registru poskytovatelů a Platební lužbu poskytuje v souladu s přechodným ustanovením § 143 odst. 1 zákona o platebním styku.

Nad činností Vodafone v oblasti poskytování Platební služby dohlíží Česká národní banka, se sídlem Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1, kde je možné podat případnou stížnost.

Vytisknout