Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla soutěže – Dotkněte se kouzel, Nová Karolina

1. Pořadatel a organizátor soutěže

Pořadatelem soutěže je společnost Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl B, vložka 6064 (dále jen jako „Vodafone“).

Organizátorem soutěže je společnost Team Red s.r.o., se sídlem Praha 5 – Smíchov, Nádražní čp. 762/32, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem, v Praze, oddíl C, vložka 85870, IČ: 264 96 429 (dále jen jako „organizátor“).

2. Místa a doba trvání soutěže

Soutěž bude probíhat v těchto termínech a lokalitách (dále jen jako „Soutěžní místo“):

6. dubna 2012 – OC Forum Nová Karolína, Ostrava, Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava 2

3. Účastníci soutěže

Účastníkem soutěže může být každá fyzická osoba starší 18-ti let, která má doručovací adresu na území České republiky (dále také jako „Účastník“). Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a organizátora a dále osoby jim blízké dle § 116 zákona č. 40/1964, občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že se výhercem stane osoba vyloučená ze soutěže, cena se této osobě nepředá. Stejně tak se cena nepředá v případě, že společnost Vodafone zjistí nebo bude mít oprávněné podezření ze spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z Účastníků či jiné osoby, která neoprávněným způsobem dopomohla danému Účastníkovi k získání výhry porušením těchto podmínek. Vodafone si vyhrazuje právo neudělit výhry v případě, pokud panují pochybnosti o pravdivosti údajů poskytnutých Účastníkem či v případě porušení pravidel soutěže ze strany Účastníků nebo jakéhokoli jednání ze strany Účastníků, které by bylo v rozporu s dobrými mravy či fair-play. Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce. Výhercem může být pouze fyzická osoba – nepodnikatel. Výherce potvrzuje, že výhru nezíská v souvislosti se svým podnikáním.

4. Princip soutěže a získání výhry

Účastník, který se v době trvání soutěže dostaví do prostoru Soutěžního místa, bude mít možnost odpovědět na níže specifikované vědomostní soutěžní otázky. Možnost zúčastnit se soutěže bude pouze možné na základě zúčastnění se hry Ninja Fruit.

Způsob odeslání odpovědi:

1) Odpovědi na vědomostní soutěžní otázky bude možné zadat online prostřednictvím tabletu Vodafone na https://www.vodafone.cz/nova-karolina/. Tablet Vodafone bude umístěný v Soutěžním místě.

2) Odpovědi na vědomostní soutěžní otázky bude možné zadat přes aplikaci na mobilním telefonu pomocí QR čtečky Účastníka soutěže. Účastník soutěže získá aplikaci zdarma a to načtením QR kodu do mobilního telefonu Účastníka. QR kod bude viditelně umístěn na Soutěžním místě.

Záložní: Účastník soutěže má možnost odpovědět na vědomostní soutěžní otázky také vyplněním soutěžního letáku přímo v prostorách expozice Vodafone. Celkový počet letáků je 1000 ks. Tento způsob zapojení do soutěže bude možný v případě, že nebude možné technicky použít online formulář.

Počet soutěžících vědomostní soutěže není omezený. Každý soutěžící může odpovědět pouze v den konání soutěže. Vědomostní soutěžní otázky pro dané období jsou:

Vědomostní otázky:

1) Jak se jmenuje aplikace, která vám pomůže s výběrem vhodné restaurace v okolí?

a) Lunchtime
b) TripAdvisor
c) Kalorické tabulky

2) Jaká je nejvyšší rychlost (v Mbps) připojení mobilního internetu Vodafone na většině území ČR?

a) 28,8 Mbps
b) 21,6 Mbps
c) 120 Mbps

3) Jaké je rozlišení (v Mpx) fotoaparátu iPhone 4S?

a) 14,6Mpx
b) 0,8Mpx
c) 8Mpx

4) Kolik SMS bylo odesláno z Vodafone parku v den otevření OC Forum Nová Karolina - Ostrava, tedy dne 22. března 2012v době 00:00 až 23:59hod?

Garantujeme, že u vědomostních otázek 1, 2 a 3 je vždy jedna z uvedených odpovědí je správná.

Po vyplnění osobních údajů a zodpovězení soutěžních otázek pro dané soutěžní období, potvrdí soutěžící souhlas s účastí v soutěži. Prvním vítězem se stává ten Účastník, jehož odpovědi na otázky 1, 2, 3 budou správné a jehož odpověď na otázku číslo 4 bude nejblíže nebo shodná s počtem odeslaných SMS. V případě, že správně odpoví více Účastníků nebo bude odpověď více Účastníků stejně blízko skutečnému počtu, výhru získává první zúčastněný Účastník. Druhým vítězem se stává ten Účastník, jehož odpovědi na otázky 1, 2, 3 budou správné a jehož odpověď na otázku číslo 4 bude druhá nejblíže nebo shodná s počtem odeslaných SMS. V případě, že správně odpoví více Účastníků nebo bude odpověď více Účastníků stejně blízko skutečnému počtu, výhru získává druhý zúčastněný Účastník.

Kontrolu správných odpovědí budou provádět pracovníci organizátora (a to vždy během měsíce následujícího po daném soutěžním období). Výběr bude zdokumentován a záznamy o kontrole správných odpovědí budou zarchivovány. Oznámení o výhře a způsob předání výhry proběhne telefonickou formou, kterou uskuteční pracovník organizátora na telefonní číslo, které Účastník vyplní při odeslání odpovědi. Předání výhry proběhne do 30 dnů od konání soutěže. Výherci budou vyhlášení na www stránkách pořadatele soutěže (uveřejnění na www stránkách, aplikaci facebook a dalších). Pokud si výherce výhru nepřevezme, výhra propadá pořadateli soutěže.

V soutěži budou uděleny tyto výhry:

První výhra: 1ks mobilní telefon Iphone 4S
Druhá výhra: 1ks Vodafone SmartTab 10

Společnost Vodafone si vyhrazuje právo rozhodnout všechny otázky týkající se této soutěže. Společnost Vodafone si vyhrazuje právo tato pravidla kdykoliv změnit, soutěž pozastavit či zrušit. Vodafone je rovněž oprávněna soutěž dle svého uvážení prodloužit. Vodafone si při zjištění jakéhokoliv porušení soutěžních podmínek vyhrazuje právo dané Účastníky ze soutěže bez náhrady vyřadit. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích.

6. Souhlas Účastníka

Účastník souhlasí s poskytnutím jeho jména, příjmení, telefonního čísla a elektronické adresy, a to za účelem vyhodnocení soutěže. Společnost Vodafone je dále oprávněna zpracovávat výše uvedené osobní údaje a dále údaj o stávajícím mobilním operátorovi Účastníka, pro obchodní a marketingové účely, a to po dobu tří let od jejich poskytnutí. Účastník soutěže dále souhlasí, aby jej společnost Vodafone informovala (zejména formou obchodního sdělení označovaného pro takové účely jako OS) o svých službách a produktech a o službách a produktech třetích stran, které jsou s Vodafonem ve smluvním vztahu, a to užitím výše uvedených údajů, zejména elektronické adresy. Účastník soutěže souhlasí také s tím, aby Vodafone přiřazoval k uvedeným osobním údajům i další údajů, které o Účastníkovi zpracovává, to vše pro výše uvedené účely a v souladu se zákonem. Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Osobní údaje budou zpracovávány automaticky či manuálně. Poskytnutý souhlas může účastník kdykoli odvolat, a to bezplatně prostřednictvím zákaznické linky. Zpracování takových údajů ukončí organizátor v přiměřené době, která odpovídá technickým a administrativním možnostem. Pokud však účastník souhlas odvolá před ukončením daného soutěžního období, nebude možné cenu Účastníkovi předat. Účastník má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se Účastník, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může organizátora požádat o vysvětlení nebo o odstranění vadného stavu (zejména blokování, opravu, doplnění nebo likvidaci). Dále má Účastník právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Bližší informace jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

7. Odpovědnost

Vodafone tímto nepřebírá vůči Účastníkům soutěže žádné jiné závazky a tito nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech.

8. Zveřejnění pravidel

Konkrétní pravidla platná pro dané Soutěžní místo jsou viditelně vyvěšená po celou dobu trvání soutěže na Soutěžním místě. Účastí v této soutěži Účastníci souhlasí s dodržováním těchto pravidel.

Pravidla jsou platná a účinná dne 6. 4. 2012.

Vytisknout