Podmínky webové a mobilní aplikace „Můj Vodafone“

I. Obecné

 1. Samoobsluha Můj Vodafone (dále jen „Samoobsluha“) je bezplatný produkt poskytovaný společností Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná pod sp.zn. B 6064 u Městského soudu v Praze (dále jen „Vodafone“). všem aktivním zákazníkům (firemním i nefiremním) bez rozdílu platební metody,  s výjimkou zákazníků, kteří využívají služby OneNet.
 2. Samoobsluha umožňuje správu vybraných služeb či nastavení, přehled o zákaznickém účtu zákazníka u společnosti Vodafone a slouží také jako komunikační kanál. Jednotlivé parametry se liší podle zákazníkova hlavního tarifu a platební metody, kterou využívá.
 3. Samoobsluha je dostupná na adrese muj.vodafone.cz na zabezpečeném protokolu nebo je jako aplikace Můj Vodafone dostupná pro operační systémy Android, iOS, Windows Phone 8+ (dále samostatně jako „Aplikace“). Mobilní aplikace obsahuje pouze vybrané funkcionality, tedy ne všechny funkcionality níže popsané nebo dostupné v rámci webové verze Samoobsluhy, jsou v rámci Aplikace dostupné.
 4. Samoobsluha je dostupná v české a anglické verzi.
 5. V případě, že nesouhlasíte s podmínkami Aplikace či se zpracováním údajů v rámci aplikace Můj Vodafone, které aplikace provádí, Aplikaci neinstalujte/nepoužívejte nebo odinstalujte. Pokud se při využívání Aplikace rozhodnete, že chcete určitá udělená oprávnění pro zpracování osobních údajů odvolat, je vám taková možnost dána přímo v nastavení aplikace Můj Vodafone, a to v sekci Soukromí. Aplikace zpracovává různé typy údajů, u nichž vám dále poskytujeme úplný výčet. 

II. Přístupy a hesla

 1. Do Samoobsluhy se zákazník přihlásí svým telefonním číslem a heslem, které získal při aktivaci čísla formou SMS zprávy zaslané na zákazníkovo telefonní číslo.
 2. Zákazník má zpravidla nastavené 2 úrovně hesla. Uživatelské a Administrátorské.
 3. Uživatelské heslo přijde zákazníkovi na Vodafone telefonní číslo a slouží k přihlášení k účtu jen přihlášeného čísla. Uživatelské heslo se váže pouze k tomuto číslu. Ovládání účtu tímto heslem může být pro firemní zákazníky omezeno (neviditelnost Vyúčtování, nemožnost nastavit placené služby a nemožnost nastavit FlexiStrop a FlexiLimit).
 4. Administrátorské heslo zákazníkovi umožní plnou správu účtu a nastavení služeb. Zákazník ho získá sám při zakládání účtu v pobočce nebo je zasláno formou SMS zprávy na kontaktní telefonní číslo, které uvedl. Administrátorská práva umožňují přístup na všechna čísla pod účtem a jejich správu. Administrátorské heslo je stejné pro všechna čísla pod účtem.
 5. Plátcovské heslo má obdobná práva jako Administrátorské heslo. Jeho práva jsou ale omezena na skupinu čísel, která mu jsou účtována na Vyúčtování. Zpravidla se nastavuje pouze u firemních zákazníků.
 6. Za uchování, použití, případně zpřístupnění hesla je odpovědný zákazník.
 7. Administrátorské a Uživatelské heslo je možné při jeho zapomenutí obnovit online pouze za předpokladu, zná-li zákazník PUK kód telefonního čísla (pouze Uživatelské heslo) nebo pokud má vyplněný a ověřený kontaktní e-mail (Administrátorské heslo).
 8. Používá se i plátcovské heslo, které omezuje přehled čísel pouze na daného plátce. S plátcovským heslem je možné měnit služby, ale není možné uzavřít například smlouvu s Minimálním měsíčním plněním.
 9. Vodafone vyvíjí veškeré úsilí k zabezpečení informací dostupných pro zákazníka. Zákazník je však povinen chránit své přístupové údaje, zejména heslo před jeho neoprávněným užitím. V případě, že je pro přístup použito přístupové heslo, které zákazník např. sám zpřístupnil třetí osobě, nebo takové heslo nedostatečně chránil, bude takové jednání přičítáno k tíži zákazníka a společnost Vodafone neodpovídá za důsledky takového přístupu, včetně např. změny nastavení služeb.  
 10. Každý zákazník vstupuje do Samoobsluhy dobrovolně a souhlasí s podmínkami této služby a s Všeobecnými podmínkami pro poskytování služeb elektronických komunikací.  V případě, že nesouhlasíte s podmínkami a oprávněními Aplikace Můj Vodafone, aplikaci si neinstalujte. Pokud si Aplikaci nainstalujete, máte možnost úprav nastavení např. jazyka, nastavení widgetu, push notifikací či notifikací nebo oprávnění v rámci Aplikace.

III. Vyúčtování

 1. Zákazník má přehled o všech vystavených fakturách (Vyúčtováních) za celý aktuální rok a celý rok zpětně. Vyúčtování jsou ke stažení ve formátu PDF, stejně tak jako dobropisy vážící se k těmto Vyúčtováním.
 2. V sekci Vyúčtování se zákazníkovi zobrazuje i aktuální dlužná částka, která zohledňuje veškeré přeplatky i nedoplatky za všechny měsíce zpětně a je aktuální k času a datu přihlášení do Samoobsluhy.

IV. Platby

 1. Ze Samoobsluhy je možné zaplatit vlastní nebo i jiné Vyúčtování pomocí platební karty přes zabezpečenou platební bránu. V určitých případech můžeme přikročit k nepovolení platby platební kartou vydanou zahraniční bankou.
 2. V Samoobsluze je generován i tzv. platební QR kód pro usnadnění platby jednorázového platebního příkazu z mobilní bankovní aplikace podporovaných bank.
 3. Platební brána umožňuje uchovat pro konkrétní telefonní číslo platební kartu pro její další použití. Další platba se potvrzuje pouze CVV kódem.
 4. Na platební bráně je možné vybrat možnost platby pomocí aplikace MasterCard® Mobile, jež umožňuje zaplatit Vyúčtování přes speciální kód načtením touto aplikací. Samotná platba proběhne platební kartou uloženou v aplikaci MC Mobile.
 5. Do aplikace je možné uložit údaje platební karty, které se okamžitě zakódují, a číslo karty se tak nikde neuloží. Při autorizaci karty se z vašeho účtu zablokuje minimální částka (cca 1 Kč), která se pak následně uvolní. To slouží k ověření zadaných údajů. Následné platby za Vyúčtování a dobíjení provedete tlačítkem „Zaplatit“ bez dalšího zadávání údajů.
 6. Dodavatel platební brány je společnost Česká spořitelna, která chrání celý transakční proces a ručí za něj.

V. Aktuální útrata a čerpání a Nastavení Vyúčtování a limitů

 1. Samoobsluha nabízí službu Aktuální útrata a čerpání, která zobrazuje předpokládanou a odhadovanou cenu za služby v probíhajícím Zúčtovacím období. Některé položky, jako zejména roaming, mohou být zohledněny se zpožděním. Slevy plynoucí z Rámcové smlouvy v Samoobsluze zohledněny nejsou.
 2. Služby „Nastavení Vyúčtování a limitů“ – FlexiLimit a FlexiStrop – jsou služby, které hlídají zákazníkovu útratu v aktuálním období. Zákazník dostane podle svého výběru patřičné upozornění.
 3. Rozsah nastavení může být omezený v mobilní aplikaci Můj Vodafone.

VI. Nastavení služeb

 1. Samotný proces objednání a nastavení služby je bezplatný. Za zapojení služby (aktivaci služby/tarifu) je zákazník zpoplatněn částkou uvedenou v úplném ceníku společnosti Vodafone.
 2. V Samoobsluze je možné nastavovat vybrané atributy svého účtu (například druh platby, formát Vyúčtování, měnit kontaktní telefon, e-mail apod.).
 3. V Samoobsluze je možné si nastavit pouze aktuálně nabízené veřejné produkty a služby pro dané telefonní číslo nebo účet.
 4. Všechny změny provedené přes Samoobsluhu jsou závazné. Konečné potvrzení o tom, že změna byla skutečně zadána, se zákazník dozví příchozí SMS zprávou. Až v tu chvíli je objednávka zaúčtována a zprocesována.
 5. V případě technické závady na straně Samoobsluhy nebo jiných přidružených systémů se může chybně nabídnout služba k aktivaci nebo sleva. V případě takových aktivací si společnost Vodafone vyhrazuje právo tyto nekombinovatelné a chybně aktivované produkty bez výhrady zrušit a deaktivovat.
 6. Rozsah nastavení může být omezený v mobilní aplikaci Můj Vodafone.

VII. Nastavení smlouvy a uzavření smlouvy na Minimální měsíční plnění

 1. Zákazníkům, kteří splňují podmínky pro uzavření smlouvy o Minimálním měsíčním plnění nebo Smlouvu o splátce zařízení, je umožněno přes Samoobsluhu uzavřít tyto smlouvy elektronickou cestou s náhledem uzavírané smlouvy.
 2. Zákazník obdrží potvrzení o elektronické smlouvě a po jejím zpracování bude k dispozici, po určitý čas, i v Samoobsluze na stránce Smlouva a splátky.
 3. Takto uzavřená smlouva je platná, je-li zákazník ověřen Administrátorským heslem.
 4. Přes Samoobsluhu je možné uzavřít a potvrdit smlouvy, které byly zahájeny v obchodě nebo na telefonní lince, a dokončit proces uzavření smlouvy.

VIII. Zprávy z Vodafonu – komunikace se zákazníkem

 1. V Samoobsluze je sekce nazvaná „Zprávy z Vodafonu“, která je jednotným komunikačním místem pro zákazníka.
 2. Součástí této sekce jsou zprávy pro každé telefonní číslo s informacemi ze společnosti Vodafone, stejně jako nabídky třetích spolupracujících stran. Tyto nabídky mohou být cíleny na základě polohových a provozních údajů čísla.
 3. Z této sekce se není možné odhlásit.
 4. Tato sekce je vázaná na telefonní číslo konkrétního zákazníka a je přístupná se všemi úrovněmi hesel.
 5. Dále zde uživatel nalezne přehled zadaných požadavků v prodejně nebo na zákaznické lince a může sledovat jejich stav a předpokládané datum vyřešení.
 6. Součástí je i historie všech zadaných změn služeb na telefonním čísle.
 7. Aplikace Můj Vodafone může zasílat i tzv. Oznámení na telefon, na kterém je aplikace nainstalována. Tato oznámení mohou obsahovat systémové zprávy nebo reklamní sdělení společnosti Vodafone nebo Třetích stran. Oznámení může být cíleno na základě polohových a provozních údajů. Oznámení je možné nastavit přímo v zařízení nebo v nastavení aplikace. Uživatel dává aktivní souhlas pro zasílání těchto Oznámení.

IX. Správa oprávnění

 1. Pokud se rozhodnete využívat naše služby či produkty a uzavřete s námi smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací či jinou obdobnou smlouvu, je společnost Vodafone povinna získat vaše osobní či identifikační údaje a tyto po zákonem definovanou dobu zpracovávat. Zároveň jsme povinni na základě platných právních předpisů, zpracovávat údaje, které vznikají v rámci poskytování služeb elektronických komunikací, a to tzv. provozní údaje a lokalizační údaje. V tomto případě hovoříme o tzv. povinném zpracování, kdy jsou údaje používány pro účely poskytování služeb elektronických komunikací, souvisejících služeb, platebních transakcí, zajištění propojení a přístupu k síti, vyúčtování a provádění úkonů s tím souvisejících, účetní a daňové účely, identifikace zneužívání sítě či služeb, vymáhání pohledávek, prodej produktů či služeb třetích stran prostřednictvím naší sítě nebo jejich Vyúčtování, pro účely volání na čísla tísňového volání; dále jsme oprávněni zpracovávat vaše údaje pro účely vymáhání dluhů a pro ochranu oprávněných zájmů naší společnosti. Abychom vám mohli nabídnout nové služby, produkty, slevy či jiné zajímavosti, poskytujete nám souhlas se zpracováním vašich osobních údajů. V tomto případě jde o tzv. dobrovolné zpracování osobních údajů, které provádíme na základě Vámi daného souhlasu.
 2. Vaše osobní data můžeme používat pro účely související s poskytováním služeb, což zahrnuje zpracování objednávek, uzavření smlouvy, řízení a spravování vašeho účtu, zasílání vyúčtování, propojení a přístup k síti jiných operátorů, poskytování služeb a produktů, případně informací, které žádáte či odpovědí na vaše stížnosti nebo dotazy ohledně účtu. Kromě osobních údajů zpracováváme pro účely poskytování služeb elektronických komunikací tzv. provozní údaje a pro účely poskytování služeb s přidanou hodnotou i tzv. údaje lokalizační, stejně tak pro další účely, které nám definuje zákon o elektronických komunikacích.  Můžeme také vypracovávat analýzy o tom, jak využíváte služby a produkty, a kontaktovat vás s dotazy ohledně rozvoje produktů a služeb a zvláštních propagačních akcí, a to buď poštou, telefonem, prostřednictvím SMS, e-mailu a internetu (podle toho, jakou formu upřednostňujete a ke které nám dáte souhlas). Můžeme vám také poskytovat informace o produktech a službách třetích stran, které jsme ke spolupráci pečlivě vybrali, a nechat vám zaslat propagační a marketingové informace o těchto vybraných třetích stranách, aniž bychom těmto třetím stranám poskytovali vaše osobní údaje. Můžeme vám například zaslat informace společně s vaším účtem nebo můžete obdržet nabídku na svou osobní internetovou stránku či stránku WAPu, a to podle preferencí nebo zájmů, které jste o sobě uvedli a v souladu s vámi daným souhlasem. Tak vás můžeme informovat o produktech a službách, které jsme s třetími stranami dohodli pro naše zákazníky a které by vás mohly zajímat. V neposlední řadě se vaše osobní údaje také zpracovávají pro technické a bezpečnostní účely, tj. aby se správně nastavila a udržovala kapacita naší sítě, aby se identifikovala zneužití sítě či služeb.
 3. Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu poskytování vámi objednaných produktů a služeb, resp. až do jejich vypořádání. Pokud s námi ukončíte smluvní vztah, jsme oprávněni zpracovávat vaše jméno, příjmení, adresu a informace o službách/zboží pro účely nabízení obchodu a služeb společnosti Vodafone po dobu stanovenou v Informaci nebo doby, než tento souhlas odvoláte.
 4. Dále je společnost Vodafone povinna zpracovávat údaje zákazníků i pro jiné účely stanovené platnou právní úpravou, např. povinnost shromažďovat provozní údaje vznikající v rámci poskytování služeb elektronických komunikací pro účely předcházení, vyhledávání, odhalování trestné činnosti a stíhání trestných činů.
 5. Každý účastník či uživatel (subjekt údajů), který zjistí nebo se domnívá, že společnost Vodafone nebo třetí subjekt, s kterým společnost Vodafone uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů (zpracovatel) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může

  a) požádat Vodafone nebo zpracovatele o vysvětlení,

  b) požadovat, aby Vodafone nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

 6. Je-li žádost subjektu údajů shledána oprávněnou, Vodafone nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Společnost Vodafone je povinna bez zbytečného odkladu informovat příjemce o žádosti subjektu údajů a o blokování, opravě, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. To neplatí, pokud je informování příjemce nemožné nebo by vyžadovalo neúměrné úsilí. Ve své korespondenci uvádějte prosím své jméno a adresu společně s číslem vašeho telefonního čísla a/nebo zákaznického účtu.
 7. V případě tzv. dobrovolného zpracování jste oprávněni poskytnuté souhlasy kdykoli odvolat. Možnost odvolat udělený souhlas nebo naopak možnost dát souhlas se zpracováním osobních údajů. Tato funkcionalita je součástí Můj Vodafone, kde máte možnost udělit či odvolat souhlas se zpracováním svých (a) osobních údajů pro marketingové účely, a to včetně možnosti odvolat takový souhlas pro jednotlivé kanály, jimiž jsou vám informace o našich službách či produktech sdělovány (email, sms, volání); (b) provozních údajů či (c) lokalizačních údajů.
 8. Jelikož zákazníci Vodafone mají možnost využívat i různé aplikace Vodafone, které si instalují na své zařízení, i u takových aplikací dochází ke zpracování různých druhů údajů, a to jak údajů, které jsou osobními údaji, tak údaji, které nespadají pod režim osobních údajů. V rámci zvyšování kvality naší sítě mohou jednotlivé aplikace zpracovávat v anonymizované podobě informace o tom, jakým způsobem je Váš telefon propojen s naší sítí a službami, což nám umožňuje zjišťovat problémy s konektivitou či kvalitou spojení a zajišťovat ve Vaší oblasti zlepšování kvality sítě. Pro zlepšení sítě a zařízení, není nutné předávání osobních údajů. To znamená, že osobní údaje nezaznamenáváme, ale veškerá síťová data jsou anonymizována přímo samotnou aplikací předtím, než dojde k jejich odeslání společnosti Vodafone. Jsou-li zpracovávána anonymní data, aplikace nikdy nezaznamenává telefonní číslo, čísla, na která voláte a která volají Vám, obsah Vaší komunikace, odesílatele ani příjemce informace textové zprávy na Vašem zařízení, jména hot spotů WiFi.
 9. Aplikace zpracovává následující typy údajů.
  Síťové pokrytí - Aplikace ukládá statistické údaje o konektivitě Vašeho telefonu pro účely volání. To nám umožňuje zjišťovat problémy s konektivitou či kvalitou spojení a zajišťovat ve Vaší oblasti zlepšování kvality sítě. V této oblasti zaznamenáváme: procento času, po které je Váš telefon registrován v síti; číslo Cell ID a umístění použitých telefonních stožárů, včetně Vašeho pohybu mezi nimi po dobu, kdy je Váš telefon zapnutý, sílu signálu, oblasti omezených služeb nebo jejich úplného výpadku, kvalitu pokrytí (2G, 3G, 4G).

  Konektivita internetu - Aplikace ukládá statistiku o internetové konektivitě či pokrytí telefonu datovou sítí. To nám umožňuje diagnostikovat problémy s konektivitou nebo kvalitou spojení. V této oblasti zaznamenáváme: test prováděný každou hodinu, zda máte k dispozici připojení na internet, rychlost nahrávání a stahování dat, číslo Cell ID a umístění použitých telefonních stožárů, včetně Vašeho pohybu mezi nimi po dobu, kdy je Váš telefon zapnutý, oblasti omezených služeb nebo jejich úplného výpadku, kvalitu pokrytí, jak dlouho trvá nastavit připojení k internetu, kvalitu sítě Wi-Fi, MAC adresy jednotlivých hot spotů Wi-Fi, které vidí Vaše zařízení.

  Kvalita a využívání služeb volání  - důvody úspěšného či neúspěšného telefonování lze diagnostikovat za pomoci technických údajů o síti, o Vašem pokrytí nebo kvalitě Vašeho telefonního signálu po dobu hovoru. To nám napomáhá zlepšovat veškeré aspekty, které s Vaším telefonováním souvisí. V této oblasti zaznamenáváme: číslo Cell ID a umístění telefonních stožárů, které využíváte pro příchozí a odchozí hovory, a další použité stožáry, pokud během hovoru měníte pozici, sílu signálu, trvání hovoru, způsob ukončení hovoru, kvalitu pokrytí.

  Využití dat - abychom mohli diagnostikovat celkové využívání internetových dat na různých modelech telefonů, zaznamenáváme údaje o tom, kolik internetových služeb a dat Vaše zařízení využívá. To nám napomáhá zlepšovat efektivitu, s jakou své zařízení a síťová data využíváte Vy, jakož i jiní zákazníci, a to na základě informací o využívání dat v reálném provozu. V této oblasti zaznamenáváme: hodinovou spotřebu dat, kolik dat Váš telefon využívá, pokud je ve stavu standby, kolik dat prochází přes připojení WiFi vs. mobilní síť

  Aplikace - abychom byli schopni identifikovat trendy ve využívání dat, která nám pomáhají alokovat do Vaší oblasti kapacitu pro aplikace s velkou spotřebou dat, hodnotíme, jaké množství dat využívají aplikace na Vašem telefonu. V tomto ohledu zaznamenáváme: které aplikace jsou na Vašem telefonu instalovány, dobu, po jakou jsou v provozu, kolik dat a jakou rychlostí každá aplikace tato data přijímá a odesílá.

  Informace o zařízení - abychom byli schopni posoudit výkon jednotlivých zařízení v naší síti a diagnostikovat problémy jednotlivých telefonů i celkový stav Vašeho konkrétního telefonu, zaznamenáváme: značku a model telefonu, číslo IMEI, kódované a skryté tak, aby nebylo možné ho identifikovat a zůstalo anonymní, operační systém, verzi firmware, hardwarové možnosti, jazyk a lokalizaci, stav baterie, stav využití paměti, čas od posledního rebootu.

  Zjišťování pozice - Při měření výše uvedených položek týkajících se pokrytí a užívání dat známe Vaši přibližnou pozici podle telefonního stožáru pro hot spot WiFi, který Váš telefon právě využívá. Pokud Váš telefon nebo některá z jeho aplikací používá navigační data GPS, využíváme je pro přesnější zjištění pozice, a vše se snažíme urychlit, pokud jsou údaje GPS k dispozici. To nám umožňuje identifikovat oblasti slabého pokrytí a informace mohou být využity pro zlepšení neuspokojivých služeb ve prospěch Váš i dalších zákazníků.

 10. Aplikace může zpracovávat i tzv. anonymizované a agregované údaje, které nám slouží pro zlepšení sítě a zařízení, jež jsou hlavním účelem této aplikace. Anonymizované údaje znamenají, že nelze žádný způsobem identifikovat k jaké osobě a ani k jakému konkrétnímu zařízení se takové údaj vztahují. To znamená, že jsou-li zpracovávány údaje, které by bylo možné vztáhnout ke konkrétnímu zařízení, jsou veškerá síťová data anonymizována přímo samotnou Aplikací předtím, než dojde k jejich odeslání společnosti Vodafone.
 11. Aplikace nikdy nezaznamenává čísla, na která voláte a která volají Vám, obsah Vaší komunikace, obsah (content), odesílatele ani příjemce informace textové zprávy na zařízení. Aplikace nezaznamenává jména hot spotů WiFi.

X. Více čísel

 1. Administrátorským heslům (Plátcovské a Administrátorské) je umožněn náhled a přepnutí na ostatní telefonní čísla na účtu nebo Vyúčtování a po přepnutí taky správa jejich služeb.
 2. Telefonní čísla je možné si přejmenovat.
 3. Vybraným tarifům je umožněno přikupovat další SIM karty (čísla) pod jejich skupinu.

XI. Výpadky a omezení

 1. Společnost Vodafone je oprávněna omezit přístup do Samoobsluhy všem zákazníkům z důvodu technických potíží bez možnosti náhrady.
 2. Nastavit služby nelze ve chvíli, je-li v běhu jiná objednávka zadaná přes Samoobsluhu nebo jiný kanál (například obchod, infolinka).
 3. Funkčnost Samoobsluhy bude omezena zákazníkům, kteří se nacházejí v režimu „odpojení odchozích i příchozích služeb z důvodu nezaplacení“.
 4. Společnost Vodafone je oprávněna omezit funkčnost a přístup do Samoobsluhy zákazníkům, kteří hrubě porušují Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací.

XII. Společná ustanovení

 1. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný Ceník služeb, Podmínky datových služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafone. Více na stránkách www.vodafone.cz.
 2. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit produkt Samoobsluha, a to jak ve webové podobě, tak jako Aplikaci, nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení na internetových stránkách www.vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 3. Pokud je v těchto podmínkách uveden Vodafone, rozumí se tím česká společnost Vodafone Czech Republic a.s. (a její síť, produkty a služby). Slova či termíny s velkým počátečním písmenem, která nejsou výslovně definována v těchto podmínkách, mají stejný význam jako ve Všeobecných podmínkách pro poskytování služeb elektronických komunikací.
 4. Tyto podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 2. 5. 2016.