Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky služby Vodafone splátky pro firemní zákazníky s Rámcovou smlouvou

Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, (dále jen „Vodafone“) na získání zboží na splátky pro její stávající i nové firemní zákazníky (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím kromě společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.

A. Podmínky koupě zařízení na splátky

 1. Možnost zakoupit si vybraná zařízení z nabídky Vodafonu (dále jen „Zařízení“) na splátky má zákazník s uzavřenou Rámcovou smlouvou o poskytování
  zvýhodněných podmínek při prodeji zboží a poskytování služeb (jejíž nedílnou součást tvoří Obchodní podmínky Rámcové smlouvy o poskytování
  zvýhodněných podmínek společnosti Vodafone Czech Republic a.s. a podmínky Služeb pro zákazníky s uzavřenou Rámcovou smlouvou o poskytování
  zvýhodněných podmínek uzavřenou minimálně na 12 měsíců (dále jen „Rámcová smlouva“).
 2. Zákazník může v průběhu trvání Rámcové smlouvy zakoupit Zařízení na splátky. Součet měsíčních splátek za všechna Zařízení nesmí překročit výši měsíčního závazku plynoucího z Rámcové smlouvy (minimální měsíční částky bez DPH).
 3. Pokud by součet měsíčních splátek za všechna Zařízení na splátky přesáhl měsíční závazek plnění (minimální měsíční částku bez DPH) vyplývající z Rámcové smlouvy, není Vodafone povinen umožnit zákazníkovi koupi dalšího Zařízení na splátky.
 4. Využije-li zákazník možnosti uzavření kupní smlouvy na Zařízení na splátky, uhradí Vodafonu při uzavření smlouvy pouze část kupní ceny Zařízení, minimálně však 30 % hodnoty z ceny Zařízení po slevách, není-li u vybraného typu Zařízení požadováno Vodafonem jinak. Zbývající část kupní ceny Zařízení zákazník uhradí v dohodnutém počtu a výši splátek. V konečné ceně Zařízení není zahrnuto žádné navýšení spojené s tímto způsobem úhrady kupní ceny Zařízení.
 5. Ohledně způsobu úhrady kupní ceny Zařízení Vodafone a zákazník uzavřou dohodu o splátkách Zařízení koupených na základě Rámcové smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek (dále jen dohoda). Tato dohoda nabude platnosti dnem jejího podpisu oběma stranami a účinnosti po prověření důvěryhodnosti a schopnosti zákazníka plnit své závazky vyplývající z dohody Vodafonem.
 6. Na splátky nelze pořídit Zařízení v případě, že objednávka přesahuje celkovou částku 100 000 Kč bez DPH.

B. Proces prověření návratnosti sjednaných výhod

 1. Vodafone je povinen umožnit zákazníkovi pořídit si Zařízení na splátky dle dohody až od okamžiku, kdy dohoda nabude účinnosti. Podmínkou pro nabytí účinnosti dohody je kladný výsledek prověření důvěryhodnosti a schopnosti zákazníka plnit své závazky z dohody v rámci tzv. procesu prověření návratnosti poskytnutých výhod splátek.
 2. V rámci uvedeného procesu je Vodafone oprávněn prověřit důvěryhodnost a schopnost zákazníka plnit své závazky vyplývající z dohody. V případě, že výsledek prověření (které bude učiněno na základě veřejně dostupných informací nebo informací známých Vodafonu z jeho činnosti o zákazníkovi či osobách s ním spojených ve smyslu tzv. podnikatelského seskupení) neprokáže dostatečné zajištění návratnosti poskytnutých výhod vyplývajících z dohody, kontaktuje Vodafone zákazníka a:
  1. oznámí zákazníkovi, že průzkum ukázal nedostatečné zajištění poskytnutých výhod splátek nebo
  2. požádá zákazníka, aby dodatečně doložil některé z níže uvedených dokumentů, jejichž kopie je zákazník na základě tohoto požadavku povinen doručit Vodafonu do 10 dnů ode dne, kdy byl Vodafonem kontaktován:
   1. (I) poslední tři Vyúčtování telekomunikačních služeb firmy a doklad o jejich úhradě;
   2. (II) výpis z bankovního účtu zákazníka za poslední tři měsíce;
   3. (III) výkaz zisků a ztrát, rozvahu, přiznání k dani z příjmů právnické osoby nebo fyzické osoby samostatně výdělečně činné za předcházející rok;
   4. (IV) na základě dohody s Vodafonem jiný dokument, který by dostatečně prokazoval návratnost poskytnutých výhod.
 3. Zaslané dokumenty se Vodafone zavazuje použít pouze pro účely, k nimž byly zákazníkem poskytnuty. Pokud ani takto poskytnuté dokumenty dostatečně neprokážou návratnost poskytnutých výhod, bude Vodafone o této skutečnosti zákazníka informovat bezodkladně, nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne obdržení dokumentů.
 4. V případě, že výsledek prověření prokáže důvěryhodnost zákazníka, vyrozumí Vodafone o této skutečnosti písemně zákazníka. Dohoda nabývá účinnosti dnem doručení tohoto vyrozumění zákazníkovi, přičemž za písemné vyrozumění se považuje i vyrozumění ve formě e-mailové zprávy odeslané na e-mailovou adresu zákazníka uvedenou v záhlaví dohody. Jestliže Vodafone nedoručí toto vyrozumění nejpozději do 30 kalendářních dnů od podpisu této dohody, pak dohoda automaticky zaniká. Smluvní strany se dohodly, že v případě doručování vyrozumění ve formě e-mailové zprávy je vyrozumění považováno za doručené dnem následujícím po odeslání e-mailové zprávy ze strany Vodafonu.

C. Splátky a jejich hrazení

 1. V případě, že dohoda o splátkách nabude účinnosti, zašle Vodafone Zařízení zákazníkovi. Zákazník je povinen současně s převzetím Zařízení zaplatit první část kupní ceny Zařízení. První splátka zbývající části kupní ceny Zařízení bude zákazníkovi naúčtována v rámci Vyúčtování za služby.
 2. Pokud zákazník hradí v daném měsíci Vodafonu služby elektronických komunikací, částku představující měsíční splátku kupní ceny Zařízení Vodafone přičte k částce měsíčního Vyúčtování služeb a Vyúčtování v této podobě po skončení Zúčtovacího období vystaví zákazníkovi. Jestliže zákazník služby elektronických komunikací v daném měsíci nehradí, zákazník uhradí pouze splátku kupní ceny Zařízení, na niž mu Vodafone po skončení Zúčtovacího období vystaví Vyúčtování. Splátku kupní ceny Zařízení zákazník uhradí ve lhůtě splatnosti stanovené pro úhradu měsíčního Vyúčtování služeb nebo stanovené ve Vyúčtování, které je mu v daném měsíci zasláno. Splatnost jednotlivých splátek se vždy řídí splatností jednotlivých Vyúčtování za služby. Změní-li zákazník v souladu s podmínkami Vodafonu své Zúčtovací období, společně s touto změnou se změní i splatnost jednotlivých splátek kupní ceny Zařízení. První další splátka kupní ceny Zařízení po změně Vyúčtování bude zákazníkovi vyúčtována v prvním dalším Vyúčtování služeb následujícím po této změně pouze poměrně (v závislosti na délce takového zkráceného Zúčtovacího období) s tím, že zbývající část takto ponížené splátky bude zákazníkovi vyúčtována ve Vyúčtování služeb po uhrazení poslední pravidelné splátky (a bude označena jako „Doplacení splátek za zařízení“).
 3. Zákazník je povinen splácet své závazky z koupě Zařízení řádně a včas, vždy současně s fakturou v rámci Vyúčtování za ostatní služby nebo, nejsou-li služby v daném měsíci poskytovány, v rámci Vyúčtování splátky kupní ceny Zařízení. V případě, že připsaná platba od zákazníka je nižší než celková částka na Vyúčtování, je Vodafone oprávněn rozpočítat připsanou částku mezi splátku na kupní cenu Zařízení a na ostatní poskytnuté služby. Tyto podmínky upravují nabídku společnosti Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, (dále jen „Vodafone“) na získání zboží na splátky pro její stávající i nové firemní zákazníky (dále jen „Podmínky“). Pokud je v těchto Podmínkách uveden název Vodafone, rozumí se tím kromě společnosti Vodafone Czech Republic a.s. i její síť, produkty a služby.
 4. Zákazník je oprávněn kdykoliv zcela splatit celou zbývající kupní cenu Zařízení před dobou stanovenou v příslušné dohodě. Rozhodnutí splatit své závazky musí zákazník oznámit Vodafonu (telefonicky nebo osobně v prodejně), poté mu bude předán či zaslán formulář žádosti o předčasné splacení kupní ceny Zařízení. Po jeho podpisu a předání či zaslání zpět Vodafonu se stane zbývající část kupní ceny ihned splatnou (dále hovoříme o „zesplatnění“).
 5. Zesplatněnou částku kupní ceny Zařízení Vodafone zákazníkovi vyúčtuje v prvním Vyúčtování, které Vodafone zákazníkovi vystaví po obdržení jeho žádosti. Pokud je žádost zákazníka Vodafonu doručena méně než pět dní před datem následujícího Vyúčtování, Vodafone může zesplatněnou část kupní ceny Zařízení zákazníkovi vyúčtovat až v prvním dalším Vyúčtování.
 6. Částečné splacení závazků mimo dohodnutý rámec splátek není možné. V případě, že připsaná platba od zákazníka je vyšší než celková částka na Vyúčtování splátky anebo Vyúčtování služeb, Vodafone je oprávněn započítat přeplatek v celé jeho výši na úhradu jiné splatné pohledávky vůči zákazníkovi, či jej započítat na úhradu následujícího Vyúčtování za služby. Na výslovnou žádost zákazníka (kterou zákazník učiní osobně v prodejně nebo telefonicky) Vodafone částku přesahující veškeré jeho pohledávky vůči Vodafonu zašle zpět na účet zákazníka.
 7. V případě, že zákazník řádně a včas neplatí splátky Zařízení nebo Vyúčtování služeb, je Vodafone oprávněn jeho závazek k úhradě kupní ceny Zařízení zesplatnit, tedy vyúčtovat mu ihned všechny budoucí splátky Zařízení. Vodafone je oprávněn přičíst celou dosud neuhrazenou část kupní ceny Zařízení k prvnímu Vyúčtování služeb, jež zákazníkovi vystaví poté, co se zákazník ocitl s úhradou služeb nebo některé ze splátek kupní ceny Zařízení v prodlení, nebo mu na tuto částku, představující zesplatněnou část kupní ceny Zařízení po skončení Zúčtovacího období vyhotoví Vyúčtování.
 8. Právo úhrady kupní ceny Zařízení ve splátkách může zákazník ztratit též pro případ, že ohledně jeho majetku bylo před soudem zahájeno insolvenční řízení, bylo pravomocně rozhodnuto, že zákazník je v úpadku, insolvenční návrh byl zamítnut pro nedostatek majetku dlužníka/zákazníka nebo bylo rozhodnuto o zrušení zákazníka s likvidací.
 9. Právo úhrady kupní ceny Zařízení ve splátkách může zákazník ztratit také v případě, že Rámcová smlouva má být postoupena na nového zákazníka (nové IČO), či v případě přeměny společnosti (§ 174 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění). O využití práva zesplatnění zbývající části kupní ceny Zařízení bude zákazník Vodafonem informován.

D. Vady Zařízení

 1. Výskytem vad na Zařízení, jakož i v případech trvalého vyloučení Zařízení z provozu, zániku Zařízení, jeho odcizení, ztráty, zničení atp. není zákazník zproštěn povinnosti hradit řádně a včas sjednané měsíční splátky.
 2. V případě uznané reklamace Zařízení, kdy zákazník zvolí odstoupení od kupní smlouvy a navrácení ceny Zařízení, bude zákazníkovi dosud uhrazená část kupní ceny Zařízení navrácena. Pokud zákazníkovi byla vystavena Vyúčtování na poskytnuté služby, která dosud neuhradil, Vodafone může zákazníkovi doposud uhrazenou část kupní ceny Zařízení na tato Vyúčtování započítat. Případný přeplatek nebo uhrazená část kupní ceny Zařízení bude navrácena způsobem, který zákazník zvolil pro navrácení volací jistiny (jako předplatbu Vyúčtování, bankovním převodem, příp. složenkou). V případě, že zvoleným způsobem je platba složenkou a vracená částka nepřesahuje 120 Kč, bude částka navrácena jako předplatba Vyúčtování). Poplatek, který zákazník při nákupu Zařízení skládal v hotovosti, bude zákazníkovi navrácen v hotovosti v prodejně, případně převodem na bankovní účet. Na výslovnou žádost zákazníka (kterou zákazník učiní osobně v prodejně) Vodafone částku přesahující veškeré jeho pohledávky vůči Vodafonu zašle na účet zákazníka, popř. vrátí způsobem dohodnutým se zákazníkem.
 3. Pokud zákazník zvolí v případě uznané reklamace výměnu Zařízení za jiné, splátky se převádějí na nové Zařízení. Povinnost zákazníka hradit řádně a včas dohodnuté měsíční splátky Zařízení zůstává zachována.

E. Závěrečná ustanovení

 1. Tuto službu poskytuje přímo Vodafone, uzavřením smlouvy o koupi Zařízení na splátky a uzavřením dohody o splátkách kupní ceny Zařízení zákazníkovi nevzniká závazek k žádné třetí straně. Změny nebo ukončení ostatních smluv mezi zákazníkem a Vodafonem, jako například smlouvy o poskytování služeb elektronických komunikací, nemají vliv na platnost smlouvy/dohody nebo závazky z nich vyplývající s výjimkou skutečnosti, kdy dojde ke změně zákazníka Rámcové smlouvy, jak je uvedeno výše.
 2. Dohodu o splátkách kupní ceny Zařízení lze s Vodafonem uzavřít některým z následujících způsobů:
  • písemně ve vybraných prodejnách či na dálku (prostřednictvím pošty či jiného doručovatele);
  • prostřednictvím obchodního zástupce.
 3. Dojde-li z jakéhokoli důvodu k zániku kupní smlouvy na Zařízení na splátky, zaniká tím současně i dohoda o splátkách kupní ceny Zařízení.
 4. Dojde-li z jakéhokoli důvodu k zániku dohody o splátkách kupní ceny Zařízení, kupní smlouva na Zařízení na splátky tím nezaniká. Vodafone je oprávněn zákazníka k úhradě dosud neuhrazené části kupní ceny kdykoliv po zániku dohody vyzvat. Tímto se dosud neuhrazená část kupní ceny Zařízení stává splatnou.
 5. V případě, že zákazník odstoupí v souladu a na základě zákona od kupní smlouvy na Zařízení na splátky, Vodafone mu vrátí dosud uhrazenou část kupní ceny Zařízení do 30 dnů od odstoupení. Ve stejné lhůtě zákazník vrátí Vodafonu Zařízení, které mu bylo předáno.
 6. Tuto službu mohou využít pouze firemní zákazníci s uzavřenou Rámcovou smlouvou o poskytování zvýhodněných podmínek při prodeji zboží a poskytování služeb, která nabude účinnosti nejpozději ke dni nabytí účinnosti dohody. Tuto službu nemohou využít firemní zákazníci, kteří využívají služeb Vodafone OneNet a zákazníci s uzavřenou Smlouvou o poskytování zvýhodněných podmínek a poskytování služeb elektronických komunikací dle § 63 zákona č. 127/2005 Sb. Tato služba není určena pro nefiremní zákazníky.
 7. Smluvní strany se dohodly, že vlastnické právo přechází na zákazníka okamžikem zaplacení první části kupní ceny Zařízení na základě dokladu zaslaného spolu se Zařízením.
 8. Při nákupu Zařízení na splátky není možné nárokovat vrácení daně fyzickým osobám ze třetích zemí při vývozu zboží mimo EU.
 9. Pokud tyto Podmínky nestanoví jinak, použijí se přiměřeně Obchodní podmínky Rámcové smlouvy o poskytování zvýhodněných podmínek, Všeobecné podmínky pro poskytování služeb elektronických komunikací, platný ceník služeb, podmínky uvedené v tištěných materiálech společnosti Vodafone a případné podmínky dalších služeb Vodafonu. Více na stránkách vodafone.cz.
 10. Vodafone si vyhrazuje právo kdykoliv i bez uvedení důvodu omezit, ukončit nebo změnit tyto Podmínky, a to s účinností ode dne oznámení nainternetových stránkách vodafone.cz, nebude-li výslovně uveden termín pozdější.
 11. Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 5. 10. 2015.