Vodafone

Oznámení rozhodnutí o přeměně listinné akcie na zaknihovanou akcii

Společnost:
Vodafone Czech Republic a.s.
se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
IČO 25788001
společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze sp. zn. B 6064
(dále jen „Společnost“),

zveřejňuje rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady Společnosti o přeměně listinné akcie Společnosti na zaknihovanou akcii, které je obsaženo v notářském zápisu sp.zn. NZ 1087/2016 ze dne 24. srpna 2016, sepsaném JUDr. Ing. Ondřejem Kličkou, notářem v Praze (dále jen „Rozhodnutí“). Na základě Rozhodnutí se jedna kmenová listinná akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.470.000.000,-- Kč (jedna miliarda čtyři sta sedmdesát tisíc Kč), vydaná Společností, která představuje 100 % základního kapitálu Společnosti, mění na zaknihovanou kmenovou akcii na jméno. 

Společnost vyzývá svého akcionáře, aby nejpozději do dvou měsíců od tohoto zveřejnění Rozhodnutí v Obchodním věstníku odevzdal akcii Společnosti. Akcionář Společnosti je povinen při odevzdání listinné akcie sdělit Společnosti číslo svého majetkového účtu v centrální evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené společností Centrální depozitář cenných papírů, a.s. (dále jen „CDCP“), na který má být zaevidována jím vlastněná zaknihovaná akcie Společnosti, a identifikační číslo účastníka CDCP, pod kterým je majetkový účet podřazen.

Společnost Rozhodnutí zveřejňuje v Obchodním věstníku a uveřejňuje na internetových stránkách Společnosti. Společnost dále zašle Rozhodnutí akcionáři na adresu uvedenou v seznamu akcionářů.