Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně

Obchodní podmínky šíření reklamy prostřednictvím reklamních kanálů Vodafone

Místo pro skutečně vášnivé čtenáře, ale jestli tyto texty podrobně studujete, můžeme vás jenom chválit. Partner nemá podepisovat bez čtení.

V těchto podmínkách najdete úpravu vašich práv a povinností jako Zákazníka souvisejících se zajišťováním šíření vámi zadané reklamy prostřednictvím reklamních kanálů Vodafonu a také Vodafonu, jako šiřitele (dále jen „Podmínky“).

Článek I.

 1. Zákaznickou slevou se rozumí sleva z cen uvedených v Ceníku Reklamy poskytnutá Zákazníkovi.
 2. Cena Reklamy – cena Reklamy stanovená podle Ceníku Reklamy Vodafonu pro Zadavatele nebo stanovená pro konkrétní Reklamní kampaň dohodou mezi Vodafonem a Zákazníkem (zejména v případě nadstandardních požadavků Reklamní kampaně či Reklama poskytnutá za podmínek odlišných). V případě, kdy cena Reklamní kampaně bude pro konkrétní kampaň dohodnuta smluvními stranami, bude tato dohoda součástí Smlouvy. Aktuální Ceník Reklamy je k dispozici na stránkách www.vodafone.cz.
 3. Net cena reklamy se rozumí Cena reklamy snížená nebo navýšená dle Ceníku reklamy nebo dohody smluvních stran.
 4. Net Net cenou je Net cena snížená o Zákaznickou slevu.
 5. Reklamní kampaní se rozumí ucelené, dlouhodobější a systematické šíření reklamy, které je definováno ve Smlouvě.
 6. Reklamními kanály Vodafonu se rozumí zejména (i) wapový portál Vodafone live! provozovaný Vodafonem, (ii) aplikace JAVA, (iii) webové stránky Vodafonu a (iv) časopis ČILICHILI vydávaný pravidelně Vodafonem, ve kterých je Vodafone oprávněn poskytovat Reklamní prostor formou placené inzerce.
 7. Reklamním prostorem se rozumí celková kapacita určená pro šíření Reklamy a Reklamních kampaní prostřednictvím Reklamních kanálů, kterou Vodafone nabízí Zákazníkovi.
 8. Reklamou se rozumí oznámení, předvedení či jiná prezentace šířené zejména Reklamními kanály, mající za cíl podporu podnikatelské činnosti, zejména podporu spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky, pokud není dále stanoveno jinak.
 9. Smlouvou se rozumí Smlouva o zajištění šíření reklamy uzavřená akceptací Objednávky Zákazníka obsahující konkrétní šíření Reklamy nebo Reklamní kampaně v požadovaném rozsahu a formátu. Součástí Smlouvy jsou tyto Podmínky a Ceník Reklamy.
 10. Zadavatelem se rozumí fyzická či právnická osoba, jež má prospěch ze šíření Reklamy za účelem podpory podnikatelské činnosti, zejména podpory spotřeby nebo prodeje zboží, výstavby, pronájmu nebo prodeje nemovitostí, prodeje nebo využití práv nebo závazků, podporu poskytování služeb, propagaci ochranné známky.
 11. Zajišťováním reklamy se rozumí taková činnost Zákazníka, v jejímž rámci Zákazník vchází do styku s Vodafonem za účelem sjednání šíření Reklamy Zadavatelů v rámci Reklamních kanálů Vodafonu, jejímž výsledkem je uzavření Smluv mezi Vodafonem a Zákazníkem. Smlouvy s Vodafonem uzavírá Zákazník svým jménem, přičemž z jednání Zákazníka nevzniká mezi Vodafonem a Zadavateli žádný smluvní vztah.
 12. Účastníkem se rozumí každý, kdo má zájem uzavřít nebo má s Vodafonem uzavřenu smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací či je uživatelem těchto služeb a kterému je reklama adresována.

Článek II.

Reklamní prostor v rámci Reklamních kanálů bude Vodafonem poskytován na základě žádosti Zákazníka zaslané e-mailem mobile advetising specialistům oddělení Media Solutions nebo písemně na adresu Vodafone Czech Republic a.s. , Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, Czech Republic

 1. (dále jen „Objednávka“). Součástí Objednávky musí být následující údaje:
  1. Identifikační údaje Zákazníka (název, sídlo, IČ a fakturační adresa),
  2. Kontaktní osoba (jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefon, fax),
  3. Obchodní firma/název Zadavatele a jeho obor podnikání,
  4. Označení Reklamního kanálu, v němž má probíhat Reklamní kampaň,
  5. Obecný popis Reklamy včetně počtu, frekvence a formátu zobrazování Reklamy Zákazníkům,
  6. Termín, po který má být Reklamní kampaň realizována,
  7. Cena Reklamy/Reklamní kampaně v případě, kdy tato cena nebude vycházet z Ceníku Reklamy Vodafonu. Tato cena bude dohodnuta se zástupcem Vodafonu před podáním Objednávky.
 2. Vodafone nejpozději do 5 pracovních dnů od doručení Objednávky bude Zákazníka informovat o tom, zda je možné realizovat kampaň dle předmětné Objednávky, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. Vyjádření Vodafonu bude Zákazníkovi zasláno e-mailem na adresu kontaktních osob Zákazníka s tím, že Zákazník je povinen přijetí takového e-mailu potvrdit. V případě akceptace Objednávky Vodafonem, jejíž přijetí bylo Zákazníkem potvrzeno, je uzavřena Smlouva (dále také jen „Mediaplán“), jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky a pro Zákazníka je tímto rezervován Reklamní prostor v rozsahu uvedeném v Objednávce.
 3. Objednávka může být zrušena po vzájemné dohodě a na základě oznámení o zrušení Objednávky Zákazníka, která musí být doručena Vodafonu minimálně 10 pracovních dnů před realizací Reklamy, nebude-li dohodnuto jinak. Pokud Zákazník (i) nedodá potřebné podklady, (ii) dodá nekvalitní podklady nebo (iii) neuhradí včas a řádně cenu za Reklamu nebo Reklamní kampaň zrealizovanou na základě Smlouvy, zavazuje se Zákazník uhradit Vodafonu za porušení jakékoliv výše uvedené povinnosti smluvní pokutu ve výši 80% z částky uvedené ve Smlouvě jako cenu za Reklamní kampaň včetně DPH v zákonem stanovené výši. Smluvní pokutu uhradí Zákazník na základě faktury (daňového dokladu) vystavené Vodafonem a doručené Zákazníkovi na výše uvedenou adresu, přičemž splatnost této faktury je 14 kalendářních dnů ode dne jejího vystavení. Vodafone je oprávněn pozastavit poskytování Reklamní kampaně podle této Smlouvy v případě, že Zákazník je v prodlení s úhradou jakékoliv částky fakturované Vodafonem Zákazníkovi podle této Smlouvy.
 4. Vodafone je oprávněn Objednávku Zákazníka zamítnout, a to zejména v případě, pokud neobsahuje informace požadované Vodafonem či v případě nedostatečné volné kapacity Reklamního prostoru.
 5. V případě zamítnutí Objednávky bude Vodafone Zákazníka bez zbytečného odkladu kontaktovat a dohodne s ním potřebné změny v Objednávce, případně, bude-li to možné, nabídne Reklamní prostor náhradní v odpovídajícím termínu či rozsahu. V závislosti na výsledku jednání mezi Vodafonem a Zákazníkem bude buď vystavena nová (upravená) Objednávka, kterou Vodafone potvrdí dle odst. 2. tohoto článku Podmínek anebo v případě, že se smluvní strany nedohodnou, nebude smluvní vztah realizován.

Článek III.

Zákazník se zavazuje:

 1. předat Vodafonu reklamní podklady (formáty) nejpozději do 3 pracovních dnů, vyjma tiskové Reklamy, před zahájením Reklamní kampaně, a to e-mailem nebo na adresu Vodafone Czech Republic a.s. , Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, Czech Republic. Reklamní podklady musí splňovat podmínky uvedené v těchto Podmínkách, v opačném případě mohou být Vodafonem odmítnuty. Vodafone není povinen reklamní podklady po ukončení kampaně Zákazníkovi vracet či tyto podklady archivovat,
 2. informovat Vodafone bez zbytečného odkladu o veškerých skutečnostech, které mají vliv na plnění Smlouvy, zejména o skutečnostech majících vliv na již uzavřené Mediaplány.
 3. poskytnout Vodafonu k naplnění účelu Smlouvy veškerou součinnost, kterou lze spravedlivě požadovat.

Článek IV.

Vodafone se zavazuje:

 1. poskytnout Reklamní prostor v rámci Reklamních kanálů v rozsahu dohodnutém v Mediaplánu a zajistit realizaci Reklamní kampaně, pokud Zákazník splní veškeré své povinnosti stanovené Smlouvou,
 2. informovat Zákazníka v případě závažných technických problémů, pokud by tyto problémy mohly mít vliv na realizaci Reklamní kampaně,
 3. zajistit souhlas Účastníků se zobrazováním Reklamy v jejich zařízeních tak, aby toto zobrazování bylo v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a v případě cílené Reklamní kampaně také v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění,
 4. poskytnout Zákazníkovi do 7 pracovních dnů po uplynutí kalendářního měsíce přehled počtu zobrazení Reklamy Zákazníkům (dále též „Statistiky“). To se netýká zobrazení Reklamy v ČiliChili a jiných tiskových Reklamních kanálů.,

Vodafone je oprávněn:

 1. ze závažných důvodů odmítnout realizaci Reklamní kampaně či Reklamní kampaň ukončit kdykoliv v jejím průběhu. O této skutečnosti je povinen Zákazníka písemně upozornit bez zbytečného odkladu. Závažným důvodem se rozumí zejména rozpor obsahu Reklamní kampaně s pravidly uvedenými v čl. V těchto Podmínek či existence jakékoliv dlužné částky, kterou Zákazník neuhradil Vodafonu ve sjednané lhůtě splatnosti. Takováto Reklamní kampaň se považuje za nerealizovanou či ukončenou z důvodů na straně Zákazníka. Po dodání řádných reklamních podkladů či řádné úhradě pohledávky se smluvní strany dohodnou na pokračování v Reklamní kampani, je-li to nadále možné a účelné. Pro vyloučení jakýchkoli pochyb se Zákazník zavazuje v případě odmítnutí realizace kampaně či jejího ukončení z důvodu na straně Zákazníka uhradit vždy zrealizovanou Reklamní kampaň nebo jakoukoliv její část.
 2. bez důvodu ukončit provozování určitého Reklamního kanálu. O této skutečnosti bude Zákazníka v předstihu informovat.
 3. pokud nebude v rámci Reklamního prostoru v Reklamních kanálech v rozporu se schváleným Mediaplánem z jakéhokoliv důvodu na straně Zákazníka realizovaná Reklamní kampaň dle tohoto Mediaplánu, využít Reklamní prostor pro vlastní inzerci, přičemž Zákazníkovi nevzniká nárok na jakoukoliv slevu, náhradu nebo kompenzaci nevyužitého Reklamního prostoru.

Článek V.

 1. Zákazník se zavazuje, že dodaná Reklama nebude v rozporu se zákonem č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění, jakož i s dalšími předpisy upravujícími regulaci reklamy a předmět jejího obsahu.
 2. Služby inzerované v reklamě nesmí být způsobilé poškodit zájmy Vodafonu. Obsah reklamy nesmí poškozovat, ohrožovat či jinak narušovat práva jiných osob, zejména se dotýkat jejich cti a dobré pověsti a nesmí být v rozporu s dobrými mravy či zásadami poctivého obchodního styku. Reklama dále nesmí propagovat činnosti, které nebyly povoleny dle zákona (v případě, kdy zákon takové povolení vyžaduje), jakož i činnosti, které jsou právními předpisy zakázané. Zákazník odpovídá za to, že reklama nebude žádným způsobem porušovat práva třetích stran, zejména že zveřejněním reklamy nebudou porušena jejich autorská nebo osobnostní práva. Zákazník prohlašuje, že je oprávněna k užití případných ochranných známek či jiných prvků, které jsou předmětem práva k duševnímu vlastnictví. Za právní a případně finanční ošetření práv třetích osob k reklamnímu obsahu odpovídá Zákazník. Na žádost Vodafonu je Zákazník povinen veškeré výše uvedené skutečnosti doložit. Zákazník nese plnou zodpovědnost za obsahovou a formální správnost požadované Reklamy.
 3. Smluvní strany si dále sjednávají, že reklama nebude obsahovat:
  • služby sexuální či se sexuální tématikou,
  • služby mobilních operátorů, zejména Telefónica O2, T-Mobile či jiných poskytovatelů telekomunikačních služeb,
  • služby provozovatelů bezdrátového připojení k internetu,
  • tabákové výrobky.
 4. Po skončení Smlouvy je Vodafone povinen reklamní obsah dále nešířit, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
 5. V případě, že v důsledku porušení povinností stanovených tímto článkem Podmínek vznikne Vodafonu škoda, zavazuje se Zákazník, že tuto škodu nahradí, a to včetně nároků třetích stran uplatněných vůči Vodafonu z titulu porušení jejich chráněných práv, jakož i včetně uhrazených správních či soudních poplatků a nákladů řízení.
 6. Kterákoliv z smluvních stran se zavazuje oznámit druhé straně jakoukoliv žalobu pro porušování práv třetích osob nebo obdobný nárok, který proti ní byl vznesen. Obhajobu před soudními, správními či jinými orgány povede vždy ten účastník, vůči němuž žaloba či jiný nárok směřuje. Smluvní strany se zavazují, že si ve vedených řízeních poskytnou veškerou potřebnou součinnost.

Článek VI.

 1. Zákazník se zavazuje po ukončení Reklamní kampaně nebo měsíčně hradit na bankovní účet Vodafonu finanční částku, odpovídající Net Net ceně Reklamy využité Zákazníkem prostřednictvím Reklamních kanálů Vodafonu (či ceně dohodnuté mezi smluvními stranami ve Smlouvě), za příslušný kalendářní měsíc nebo za Reklamní kampaň.
 2. Vodafone předá Zákazníkovi vždy nejpozději do 5 pracovních dnů od posledního dne každého kalendářního měsíce nebo konce Reklamní kampaně statistiku.
 3. Vodafone vystaví Zákazníkovi daňový doklad (fakturu) na částku ve výši Net Net ceny Reklamy zajištěné Zákazníkem za příslušný kalendářní měsíc nebo Reklamní kampaň s datem uskutečnění zdanitelného plnění k poslednímu dni měsíce, ve kterém Reklamní kampaně proběhly. K fakturovaným částkám bude připočteno DPH ve výši dle platných právních předpisů. Splatnost této faktury činí 14 dní od data jejího vystavení.
 4. Zákazník není povinen uhradit Vodafonu cenu za určitou Reklamní kampaň v případě, kdy důvodem odmítnutí úhrady ze strany Zadavatele Reklamy je zavinění ze strany Vodafonu v souvislosti s realizací zakázky. Jakékoliv námitky či reklamace je Zákazník povinen sdělit Vodafonu neprodleně do 2 pracovních dnů, kdy se o důvodech reklamace Zákazník dozví, nejpozději však do 10 pracovních dnů od vzniku důvodu reklamace nebo námitek. Pro vyloučení jakýchkoli pochyb se Zákazník zavazuje uhradit vždy zrealizovanou Reklamní kampaň nebo jakoukoliv její část.

Článek VII.

 1. Ocitne-li se některá ze smluvních stran v prodlení s úhradou kterékoliv platby (finančního plnění) dle této Smlouvy, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat úrok z prodlení ve výši dle platných právních předpisů.
 2. Smluvní strany se dohodly, že jakákoliv smluvní pokuta dle této Smlouvy je splatná do patnácti dnů ode dne doručení oprávněně vystaveného vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní straně. Náhrada případné škody není sjednáním ani zaplacením kterékoliv smluvní pokuty dle této Smlouvy dotčena.

Článek VIII.

V případě, že nedojde k realizaci Reklamní kampaně v souladu se schválených Mediaplánem, je Zákazník oprávněn vznést reklamaci. Smluvní strany se v takovém případě dohodnou na formě náhrady škody. V případě pochybení na straně Vodafonu je Zákazník v rámci reklamačního řízení oprávněn požadovat přiměřenou náhradu, a to zejména ve formě jiné Reklamní kampaně nebo slevu z ceny Reklamy. Volba mezi nároky uvedenými výše záleží na Zákazníkovi pouze, pokud ji oznámí Vodafonu v zaslaném písemném oznámení o vadách ve lhůtách dle odst. 4 čl. VI. Podmínek. Uplatněný nárok pak není Zákazník oprávněn měnit bez souhlasu Vodafonu.

Článek IX.

Rádi bychom Vás upozornili, že můžeme Podmínky jednostranně měnit; o tom Vás budeme samozřejmě informovat. Uvedené změny můžeme provést zejména v případě změny právních předpisů, zavedení nových služeb a technologií nebo z důvodu změny podmínek na reklamním trhu. O změnách smluvních podmínek Vás budeme předem informovat prostřednictvím stránek www.vodafone.cz nebo našich informačních materiálů.

Článek X.

Tyto Podmínky jsou účinné od 1. 9. 2008.