Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Právní podmínky akce „VODAFONE CASTING 2020“

Pořadatel. Pořadatelem akce „Vodafone Casting 2020“ (dále jen „Akce“) je Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, spisová značka B 6064 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen „Pořadatel“).

Důležité upozornění. Účastí v této akci nevzniká účastníkovi nárok na jakékoliv účinkování v reklamě, ani na jakoukoliv odměnu či uzavření smlouvy, a to ani v případě, že bude vybrán mezi finalisty akce ! Pořadatel si vyhrazuje právo  nevyužít ve své reklamě žádné účastníky této akce ani nevybrat žádné účastníky akce mezi finalisty. 

Podmínky akce. Pořadatel vyhlašuje akci a stanoví její podmínky na svých profilech na sociálních sítích Facebook a Instagram a rovněž na webových stránkách www.vodafone.cz/casting, přičemž tyto kanály jsou rovněž hlavním komunikačním nástrojem akce (dále souhrnně jen „webové stránky akce“). Pravidla akce jsou tvořena jak těmito právními podmínkami, tak ostatním obsahem webových stránek akce. Pořadatel si vyhrazuje právo bez dalšího jednostranně měnit a doplňovat pravidla akce průběžně po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách akce, kde jsou tak vždy k dispozici platná a úplná pravidla. Změna pravidel je účinná vždy okamžikem zveřejnění na webových stránkách akce.

Podmínky účasti. Účastníkem akce může být pouze zletilá fyzická osoba s doručovací adresou v České republice, která akceptuje a splňuje pravidla akce. Každý se může stát účastníkem akce jen sám za sebe, jedenkrát, a je povinen uvádět vždy jen přesné a pravdivé údaje.

Doba trvání akce. Otevřená část akce trvá od 15.8.2020 do 30.9.2020. V tomto období je možné zasílat videa a tím se přihlašovat do akce, jak je dále uvedeno.

Průběh akce. Zájemce, který splňuje podmínky účasti a má zájem stát se hercem v budoucích reklamách pořadatele, musí v době trvání otevřené části akce natočit video a zaslat jej pořadateli prostřednictvím Whatsapp účtu, uvedenému na webových stránkách akce. Video musí kromě dále uvedených podmínek splňovat námět a technické parametry, uvedené na webových stránkách akce. Zaslané video nebude zveřejněno, ale prohlédne jej odborná porota, jmenovaná pořadatelem. Tato porota vybere výlučně dle své subjektivní úvahy zhruba dvacet finalistů a kontaktní údaje (telefonní číslo WhatsAppu) finalistů pořadatel s jejich souhlasem předá vybrané castingové agentuře – ta následně bude finalisty přímo kontaktovat s návrhem na castingové zkoušky a zařazení do své databáze herců, určené pro pořadatele.

Pravidla vkládaných videí. Z akce jsou zásadně vyloučena videa, která jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonná, nemravná či jakkoliv neodpovědná. Pořadatel apeluje na účastníky, aby při pořizování příspěvků neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně vyřadit videa tato pravidla porušující, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Totéž platí i o videích technicky pro akci nepoužitelných či tematicky anebo jinak neodpovídajících zadání.

Autorská a osobnostní práva. Účastník ručí za to, že je jediným autorem jím vloženého videa a že jím vložený příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob včetně práv osobnostních ani jiné zákonné podmínky. Účastník uděluje bezplatnou licenci pořadateli k tomu, že jeho video včetně jména autora může být předloženo odborné porotě, jmenované pořadatelem, za účelem hodnocení videa a osobnosti účastníka ve smyslu těchto pravidel.

Webové stránky akce. Přes veškerou snahu nezaručuje pořadatel chod webových stránek akce  a jejich činnost bez případné chyby, přerušení či poruchy a neručí proto za jakékoliv škody či ztráty takovou událostí vzniklé. Pořadatel tímto informuje účastníky, že na webových stránkách akce může využívat tzv. cookies, a to výlučně za účelem usnadnění jejich technického chodu. Správu nebo zákaz cookies lze provádět nástroji všech běžných webových prohlížečů.

Obecné podmínky akce.

  • Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci akce. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je pořadatel oprávněn neumožnit účastníkovi vstup do akce, případně jej z akce vyřadit, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné. 
  • Pořadatel není vůči účastníkům akce jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou výslovně uvedená v platných pravidlech akce.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady akci zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit.
  • Tato akce není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci akce neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku.

Informace o zpracování osobních údajů. V souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) zde informujeme účastníky této akce o základních podmínkách zpracování jejich osobních údajů a jejich právech:

Totožnost a kontaktní údaje správce

Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, spisová značka B 6064 vedená u Městského soudu v Praze, sídlo: Náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5 (dále jen „Pořadatel“), Kontaktní E-mail pro agendu osobních údajů: ochranaosobnichudaju@vodafone.cz

Rozsah zpracovávaných údajů

 Telefonní číslo WhatsAppu, obsah videa 

Účely zpracování

Pořádání této akce, u finalistů též k předání vybrané castingové agentuře za účelem jejich přímého kontaktování

Právní základ pro zpracování

Plnění smlouvy (tj. uspořádání této akce) dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného Nařízení

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy

Po dobu nezbytnou k pořádání této akce, tj. do doby uzavření výběru finalistů, a dále po dobu dvou měsíců poté za účelem kontroly

Poučení subjektu údajů

Akceptace této informace není povinná, nicméně bez ní se nelze této akce zúčastnit a čerpat výhody s tím spojené. Máte právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést u správce námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.  Máte právo odvolat kdykoli souhlas, a to sdělením správci, které lze uskutečnit anebo dopisem, telefonicky i Emailem na kontaktech výše uvedených. Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.