Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

PRAVIDLA SOUTĚŽE „VODAFONE IoT soutěž“

 1. POŘADATEL: Vodafone Czech Republic a.s., IČ 257 88 001, náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, spisová značka B 6064 vedená u Městského soudu v Praze.
 2. DOBA TRVÁNÍ SOUTĚŽE:Soutěž bude probíhat v době od 01.10.2019 – 30.06.2020 na internetu a sociálních sítích pořadatele.
 3. PODMÍNKY ÚČASTI: Účastníkem soutěže může být buď fyzická osoba ve věku od 15 let, která splní další podmínky dle pravidel této soutěže, soutěžící musí být studentem střední školy na území ČR. Do soutěže se kromě jednotlivce rovněž mohou přihlásit i týmy o max. 4 osobách. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.  Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb ani uzavření jakéhokoliv smluvního vztahu s pořadatelem.
 4. VSTUP DO SOUTĚŽE
  Účastník se zapojí do soutěže tak, že se přihlásí do soutěže vyplněním soutěžního formuláře dostupného na webových stránkách pořadatele www.vodafone.cz/iotsoutez a současně zasláním videonahrávky, podrobná pravidla nahrávky jsou na www.vodafone.cz/iotsoutez Soutěž je dále komunikována zejména na sociálních sítích pořadatele.

  Videonahrávka je audiovizuálním dílem dle autorského zákona.

  Účastník uděluje tímto svůj souhlas k zásahu do příspěvku a k dalšímu tvůrčímu zpracování videonahrávky, zejména zkrácení délky.
 5. DALŠÍ PRAVIDLA ZASÍLANÝCH VIDEONAHRÁVEK. Z účasti v soutěži jsou zásadně vyloučeny jakékoliv příspěvky, které jsou dle výlučného rozhodnutí pořadatele protizákonné, nemravné, neslušné či pro soutěž nevhodné, zachycující protizákonné, riskantní, neslušné či jakkoliv neodpovědné jednání či sdělení. Pořadatel apeluje na zájemce o účast v soutěži, aby při pořizování videonahrávek neporušovali zákony, neriskovali a chovali se odpovědně, slušně a zdvořile. Pořadatel je kdykoliv oprávněn kontrolovat a následně vyřadit ze soutěže videonahrávku, která dle jeho rozhodnutí bude z jakéhokoliv důvodu nevhodná, a to bez jakékoliv náhrady a bez povinnosti uvádět důvody takového rozhodnutí. Účastník soutěže ručí za to, že jeho tým je jediným autorem jím vložené videonahrávky a že tento příspěvek neporušuje žádná práva třetích osob ani jiné zákonné podmínky.
 6. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ. Pořadatel tímto informuje účastníky o způsobu zpracování jejich osobních údajů ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR):
  Totožnost a kontaktní údaje správce Vodafone Czech Republic a.s., IČO 25788001, spisová značka B 6064, vedená u Městského soudu v Praze, sídlo Náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5
  Rozsah zpracovávaných údajů Jméno, příjmení, přezdívka, profilová fotografie, věk, životopis a obsah motivačního dopisu, v případě výhry též adresa, telefonní číslo, E-mail
  Účely zpracování "Organizace této soutěže a vyhlášení vítěze
  Právní základ pro zpracování Plnění závazku pořadatele dle čl. 6, odst. 1, písm. b) uvedeného GDPR
  Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy Po dobu nezbytně nutnou k organizaci akce.
 7. VÝHRA A OZNÁMENÍ VÝHERCŮ.
  Do soutěže je vložena výhra pro 3 nejlepší konečné výherce: elektronika, tarify, propagační předměty, workshopy.
  Pořadatel ze zaslaných videonahrávek vybere odbornou porotou ze členů pořadatele. Nejkreativnějších 10 příspěvků zaslaných prostřednictvím formuláře. Kritérium výběru je originalita natočené videonahrávky. Autoři 10 vybraných příspěvků budou informováni emailem zadaných v přihlašovacím formuláři nejpozději do 1.11.2019. Tito výherci podepíšou smlouvu o spolupráci s pořadatelem pro další kolo soutěže. V případě, že někteří z 10 výherců z jakéhokoliv důvodu se nezúčastní 2. kola, budou nahrazeni dalšími účastníky prvního kola, dle výběru pořadatele.
 8. DRUHÉ KOLO SOUTĚŽE
  Dalším kolem soutěže bude příprava iot produktu, o podrobnostech druhého kola budou výherci informováni prostřednictvím emailu. Další kolo bude probíhat v časovém rozmezí od 1.11.2019 do 30.6.2020.
 9. DALŠÍ DŮLEŽITÉ PODMÍNKY SOUTĚŽE:
  • Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek (videonahrávka) splňuje podmínky Facebooku. Zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.
  • Pořadatel je oprávněn kdykoliv kontrolovat pravdivost veškerých údajů, uvedených účastníkem v rámci soutěže. V případě uvedení nepravdivých údajů či jiného porušení těchto pravidel účastníkem je pořadatel oprávněn účastníka ze soutěže vyřadit, případně mu nevydat výhru, a to bez jakékoliv náhrady. Rozhodnutí pořadatele o takovém opatření je konečné.
  • Účastníci nejsou oprávněni požadovat namísto výhry peněžní či jakékoliv jiné plnění. Pořadatel tímto není vůči účastníkům soutěže jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany pořadatele, než jsou uvedená v těchto pravidlech. Výhra není právně vymahatelná.
  • O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, odložit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její pravidla po celou dobu jejího trvání, a to tak, že změnu vyhlásí dle okolností na sociálních sítích anebo na webových stránkách.
  • Tato soutěž není žádným způsobem provozována, sponzorována nebo spojena s Facebookem a Facebook za ni neručí. Informace poskytnuté v rámci soutěže neposkytujete Facebooku. Všechny dotazy, komentáře nebo stížnosti ohledně aplikace musí být směřovány pořadateli, nikoliv Facebooku.
  • Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, a to formou vyplněného a podepsaného formuláře k soutěži. Přejete-li si uplatnit práva dle platné právní úpravy ochrany osobních údajů, napište nám, prosím, na emailovou adresu lucie.kuliskova@vodafone.com. Více o ochraně soukromí ve společnosti Vodafone naleznete na https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.
 10. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, ani za doručení výhry, a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně jejího ukončení bez udělení výhry. Pořadatel je oprávněn za Soutěže vyřadit účastníky, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.
 11. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.
 12. Tato Pravidla jsou v plném znění dostupná na www.vodafone.cz a jsou platná a účinná od 2. 10. 2019.