Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Pravidla soutěže o iPhone 11 256GB

1. Pořadatel soutěže 

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Soutěž o iPhone 11 256GB“ (dále jen „soutěž“) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn, B 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

1.2 Tato soutěž není pořádána, sponzorována či spojena se společností Facebook.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá od 30. 4. 2020 do 8. 5. 2020 23:59. Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemním profilu Vodafonu na Facebooku (https://www.facebook.com/vodafoneCZ/).

3. Účastníci soutěže 

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let a má doručovací adresu na území České republiky (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce, který na případnou výzvu Vodafone musejí doložit v písemné formě. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafonu i ti, kteří zákazníky Vodafonu nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Účastník Facebook soutěže musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/terms a mít účet na Facebooku.

3.3 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

4. Pravidla soutěže 

4.1 Soutěžní úkol o iPhone 11 256GB zní: Pošlete do komentářů pod příspěvek se zadáním soutěže na Facebooku Vodafonu fotku vašeho hromadného videohovoru (ve dvou nebo s více lidmi). Odborná porota na straně pořadatele vyhodnotí nejlepší příspěvek na základě originality či vtipu.

4.2 Výherce vybere tříčlenná odborná porota na straně pořadatele, hodnotit bude originalitu nebo vtip fotek (screenshotů) videohovorů.

4.3 Soutěžící může vytvořit i více soutěžních příspěvků.

4.4 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek splňuje podmínky Facebooku. Zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

4.5 Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití soutěžního příspěvku od všech osob, které jsou v soutěžním příspěvku uvedeny či zachyceny, a odpovídá za to, že uveřejněním soutěžního příspěvku v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob. Soutěžící odesláním soutěžního příspěvku souhlasí se zveřejněním soutěžního příspěvku na internetových stránkách Vodafonu a na jeho oficiálních profilech na sociálních sítích.

5. Výhry, podmínky získání výher 

5.1 Do soutěže byla vložena výhra:

1x iPhone 11 256GB 

5.2 Výherce vybere Vodafone podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.  

5.3 Výherce bude vyzván Vodafonem na Facebooku k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude Vodafone potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 7 dnů po skončení soutěže. 

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí Vodafonu doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, datum narození). Výherce je povinen doručit Vodafonu potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

5.5 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, který bude porotou určený jako další v pořadí.

5.6 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 3 dnů od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele. 

5.7 Vodafone uveřejní jméno výherce na sociální síti a výherní příspěvek na svých profilech na sociálních sítích nebo webových stránkách.

6. Zpracování vašich osobních údajů

6.1 Přihlášením do soutěže uděluje soutěžící společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6064 (jako správci) souhlas se zpracováním osobních údajů: jméno na sociální síti a příspěvek soutěžícího a případně dalších souvisejících údajů, a to za účelem možnosti zúčastnit se soutěže a případného předání výhry.

6.2 Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu trvání soutěže a nejdéle po šest měsíců od ukončení soutěže. Vybrané údaje (uvedené v odstavci 5.7.) budou zpracovávány po dobu jejich uveřejnění na sociálních sítích či webových stránkách správce. 

6.3 Poskytnutý souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, a to zcela jednoduše – smazáním svého příspěvku ze sociální sítě. Pokud však soutěžící souhlas odvolá před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat společnost Vodafone o informace nebo o odstranění vadného stavu (zejména omezení zpracování, opravu, nebo smazání údajů). Dále má právo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Pro uplatnění práv subjektu údajů nám, prosím, pošlete zprávu na profil správce na sociální síti na https://m.me/vodafonecz.

6.4 Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.

6.5 Veškeré informace o zpracování osobních údajů správcem lze nalézt na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

7. Závěrečná ustanovení 

7.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

7.2 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Zdanění výher se řídí obecně závaznými předpisy. Výherce bere na vědomí, že může být povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

7.3 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 29. 4. 2020.