Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading onenet vodafone-box

Přejít k nám Kontakt

Podmínky soutěže „Volej výhodně, tankuj zdarma“

1. Pořadatel Soutěže. Společnost Vodafone Czech Republic a.s. se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (dále jen „Pořadatel“ nebo „Vodafone“), pořádá tuto spotřebitelskou soutěž s názvem „Volej výhodně, tankuj zdarma“ probíhající na čerpacích stanicích MOL a PAP Oil (dále jen „Soutěž“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

2. Doba soutěže. Soutěž probíhá v době od 1. 3. 2022 do 31. 3. 2022 (dále jen „Doba soutěže“).

3. Soutěžící. Soutěže se může zúčastnit každý spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který má doručovací adresu na území České republiky a v Době soutěže aktivuje předplacenou SIM kartu Vodafone (neplatí pro Oskarty) zakoupenou na čerpací stanici MOL nebo PAP Oil v České republice. Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit pouze se souhlasem svého zákonného zástupce, který je povinen na žádost Pořadatele tento souhlas doložit. Ze Soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a osoby těmto osobám blízké podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Do soutěže není potřeba se speciálně přihlašovat, automaticky se zapojuje každý spotřebitel uvedený výše, který zakoupí libovolnou předplacenou SIM kartu Vodafone (neplatí pro Oskarty) na kterékoliv čerpací stanici MOL nebo PAP Oil v České republice a aktivuje ji v období od 1. 3. do 31. 3. 2022.

4. Princip Soutěže. Zákazník, který si v Době soutěže aktivuje předplacenou SIM kartu Vodafone (kromě Oskarty) zakoupenou na libovolné čerpací stanici MOL nebo PAP Oil v České republice, se stává soutěžícím o tankovací kartu MOL. Výherní je každá 77. aktivovaná SIM karta.

5. Výhra. Pořadatelem bude dle výše uvedeného klíče (každá 77. aktivovaná SIM karta) vybráno 10 výherců a každý z nich získá jednu tankovací kartu MOL v hodnotě 5000 Kč. Za tankovací kartu MOL je možné si zakoupit na čerpacích stanicích MOL a PAP Oil libovolná paliva do motorových vozidel. (dále jen „Výhra“).

6. Kontaktování Výherce a podmínky čerpání Výhry. Pořadatel bude výherce informovat o výhře SMS zprávou a následně telefonicky na telefonní číslo výherní SIM karty, a to nejpozději do 14 dnů od ukončení soutěže. Pro získání tankovací karty MOL výherce uvede své jméno, kontakt a doručovací údaje, karta pak bude zaslána na výhercem uvedenou adresu prostřednictvím provozovatele poštovních služeb.

7. Výherce bere na vědomí, že hodnotu Výhry nelze vyplatit v hotovosti Výherce bere současně na vědomí, že Výhra pro něho může mít daňové dopady, a s převzetím a užíváním Výhry mohou být spojeny povinnosti dle platných právních předpisů.

8. Výhra nebude udělena v případě, že Pořadatel zjistí nebo bude mít oprávněné a důvodné podezření na spáchání jakéhokoliv podvodného nebo nekalého jednání ze strany Soutěžícího či jiné osoby, která dopomohla danému Soutěžícímu k získání Výhry.

9. Pokud nebude možné výherce telefonicky nebo písemně kontaktovat do 14 dní od data prvního kontaktu, propadá Výhra ve prospěch Pořadatele.

10. Zpracování osobních údajů

Přihlášením do soutěže uděluje soutěžící společnosti Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO 25788001, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 6064 (jako správci) souhlas se zpracováním osobních údajů: telefonní číslo, jméno a příjmení a případně dalších souvisejících údajů, a to za účelem možnosti zúčastnit se soutěže a případného předání výhry.

Osobní údaje budou zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, a to po dobu trvání soutěže a nejdéle pak po šest měsíců od ukončení soutěže.

Poskytnutý souhlas může soutěžící kdykoli odvolat, a to zcela jednoduše, stačí nás kontaktovat na emailovou adresu: soutez@vodafone.cz, pokud však soutěžící souhlas odvolá před ukončením soutěže, nebude možné mu výhru předat. Soutěžící má právo na informace o zpracování svých osobních údajů. Domnívá-li se soutěžící, že dochází ke zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého nebo osobního života nebo se zákonem, může požádat společnost Vodafone o informace nebo o odstranění vadného stavu (zejména omezení zpracování, opravu, nebo smazání údajů).

Tento souhlas se zpracováním osobních údajů uděluje soutěžící svobodně, dobrovolně, ničím nepodmíněně a informovaně po seznámení se s výše uvedenými informacemi o zpracování osobních údajů.

Veškeré informace o zpracování osobních údajů správcem lze nalézt na webu https://www.vodafone.cz/o-vodafonu/ke-stazeni/ochrana-soukromi/.

11. Pořadatel je oprávněn ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito Pravidly anebo platnými právními předpisy.

12. Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při realizaci Soutěže, za doručení zprávy o Výhře dle čl. 6 těchto Pravidel ani za doručení Výhry. Pořadatel má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže včetně rozhodnutí o neudělení Výhry v Soutěži. Pořadatel má právo tuto Soutěž kdykoliv bez uvedení důvodu ukončit, zkrátit, prodloužit, odvolat a změnit její podmínky, a to i bez udělení Výhry. Soutěžící nemá právo na náhradu nákladů spojených s účastí v Soutěži, a to ani v případě změny těchto Pravidel.

13. Pořadatel je oprávněn kdykoliv jednostranně změnit tato Pravidla. Není-li ve změně Pravidel uvedeno jinak, nabývá změna účinnosti dnem zveřejnění změny na www.vodafone.cz.

14. Jména výherců nebudou zveřejněna, výherci budou kontaktováni, jak je uvedeno v čl. 6 těchto Pravidel.

15. Tato Pravidla jsou platná a účinná ode dne 1. 3. 2022 a po celou Dobu soutěže jsou k dispozici na stránkách www.vodafone.cz.