Vodafone nav-check nav-user nav-search nav-basket nav-arrow nav-close nav-hamburger loading cash-registry transport-car network-antenna sms-a-mms odcizeny-telefon document onenet group-business person vodafone-box dum volani-wifi globe-arrow adsl glte handshake fms internet-v-mobilu modem predplacene-karty prislusenstvi pro-mlade rodina tablet tarify telefon vf-zarizeni volani-ze-zahranici volani-do-zahranici aktualni-utrata-a-cerpani vyuctovani historie-vyuctovani-a-plateb dobijeni check-ok sluzby internet earphone world kolac block sim-karta-a-telefon ostatni special info agreement lock arrows messages chat smart-devices pass domecek pevny-internet convergence sixtyplus Odměny Dárek Neomezeně Poslat dokument Marketing Digitální fotoaparát Domácí zábava

Podmínky soutěže Vodafone Singles Day na Instagramu

1. Pořadatel soutěže 

1.1 Pořadatelem soutěže pořádané pod názvem „Vodafone Singles Day“ (dále jen „soutěž“) je společnost Vodafone Czech Republic a.s., se sídlem náměstí Junkových 2808/2, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČO: 25788001, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B. vložka 6064 (dále jako „pořadatel“ nebo „Vodafone“).

1.2 Tato soutěž není pořádána ve spolupráci se společností Facebook ani se společností Instagram.

2. Doba platnosti soutěže

2.1 Soutěž probíhá 11. 11. 2019 od 0:01 do 23:59. Soutěžní úkol bude zveřejněn v době konání soutěže na firemním profilu Vodafonu na Instagramu (https://www.instagram.com/vodafonecz/).

3. Účastníci soutěže 

3.1 Soutěže se může zúčastnit spotřebitel (tzn. fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání), který je starší 15 let a má doručovací adresu na území České republiky nebo Slovenska (dále jen „soutěžící“ nebo „Účastník“). Soutěžící mladší 18 let se mohou Soutěže zúčastnit jen se souhlasem svého zákonného zástupce, který na případnou výzvu agentury musejí doložit v písemné formě. Soutěže se mohou zúčastnit zákazníci Vodafonu i ti, kteří zákazníky Vodafonu nejsou. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci společnosti Vodafone a jejích partnerů a osoby jim blízké ve smyslu dle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

3.2 Účastník Facebook soutěže musí splňovat pravidla použití sítě Facebook uvedená na https://www.facebook.com/terms a mít účet na Facebooku.

3.3 Účastník musí splňovat pravidla použití sítě Instagram uvedená na https://help.instagram.com/478745558852511 a mít účet na Instagramu.

3.4 Výhercem soutěže může být pouze ten Účastník, který řádně splní všechny podmínky této soutěže a splní kritéria pro výherce (dále jen „Výherce“).

4. Pravidla soutěže 

4.1 Soutěžní úkol o neomezený tarif s neomezenou rychlostí na rok

 (RED 20+20 GB na dobu 12 měsíců zdarma) na Instagramu zní: 
Vypostuj co nejvíc Instagram stories a v každé označ @vodafonecz

4.2 Maximální počet zveřejněných stories na Instagramu je 100 během 24 hodin. Pokud více Účestníků dosáhne tohoto limitu bude výherce vylosován. Do losování se započítávají pouze stories se správně označeným profilem @vodafonecz.

4.3 Účastník odpovídá za to, že soutěžní příspěvek splňuje podmínky Instagramu. Zejména nezpodobňuje násilí, nahotu, částečnou nahotu, diskriminaci, nezákonné či nenávistné jednání, pornografii, sexuálně explicitní obsah a neporušuje platné právní předpisy, ani není v rozporu s dobrými mravy, a nepoškozuje dobré jméno nebo zájmy pořadatele. Pokud se pořadatel důvodně domnívá, že Účastník porušuje tato pravidla, je oprávněn Účastníka ze soutěže vyřadit.

4.4 Soutěžící musí mít svolení k uveřejnění a použití soutěžního příspěvku od všech osob, které jsou v soutěžním příspěvku uvedeny či zachyceny, a odpovídá za to, že uveřejněním soutěžního příspěvku v rámci soutěže nebudou poškozena žádná práva třetích osob. Soutěžící odesláním soutěžního příspěvku souhlasí se zveřejněním soutěžního příspěvku na internetových stránkách Vodafonu a na jeho oficiálních profilech na sociálních sítích.

5. Výhry, podmínky získání výher 

5.1 Do soutěže byla vložena výhra:

  • 1x tarif RED 20+20 GB zdarma po dobu 12 měsíců nebo libovolný telefon z Vodafone nabídky do hodnoty 20.000 Kč

5.2 Výherce vybere Vodafone podle mechaniky popsané v bodě 4.2 těchto pravidel.  

5.3 Výherce bude vyzván Vodafonem soukromou zprávou na Instagramu k doručení svých kontaktních údajů, a to po skončení soutěže v přiměřeném čase, který bude Vodafone potřebovat na výběr vítězného příspěvku, nejdéle do 2 dnů po skončení soutěže. 

5.4 Aby mohl výherce získat cenu, musí Vodafonu doručit své kontaktní údaje (jméno, příjmení, poštovní adresa, datum narození). Výherce je povinen doručit Vodafonu potvrzení o převzetí výhry (předávací protokol) podle individuálně dohodnutého způsobu předání.

5.5 Pokud by se výhercem měl stát soutěžící, kterému není možné podle těchto pravidel výhru poskytnout, pak příslušná výhra bude udělena soutěžícímu, který bude v losování další v pořadí.

5.6 Pokud pořadateli výherce nepošle údaje pro zaslání výhry do 3 dní od výzvy nebo se mu nepodaří výhru doručit, výhra propadá ve prospěch pořadatele. 

5.7 Vodafone je oprávněn zveřejnit jméno, příjmení, výherní příspěvek a město bydliště výherce na svých profilech na sociálních sítích a webových stránkách.

6. Závěrečná ustanovení 

6.1 Pořadatel nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu při organizaci soutěže a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech soutěže včetně jejího ukončení.  O jakýchkoliv reklamacích či námitkách rozhoduje s konečnou platností pořadatel. Pořadatel si vyhrazuje právo bez náhrady soutěž zkrátit, přerušit anebo zrušit či jednostranně změnit nebo doplnit její podmínky, a to tak, že změnu vyhlásí na webových stránkách, kde jsou k dispozici platné a úplné podmínky.

6.2 Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s těmito pravidly a poskytuje Vodafonu dobrovolně souhlas se zpracováním svých osobních údajů – nickname a pro případ, že se stane Výhercem také jména, příjmení, přesné adresy bydliště, data narození a dalších údajů, které budou získány v rámci soutěže (dále jen „Údaje“), pro účely organizace soutěže po dobu 100 dní od udělení souhlasu. Souhlas je možné kdykoliv písemně odvolat na adrese sídla společnosti Vodafone; neposkytnutí nebo odvolání souhlasu může mít za následek nemožnost předání případné výhry. Soutěžící má právo na přístup k Údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho Údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.vodafone.cz v části Prohlášení o ochraně osobních údajů.

6.3 Na poskytnutí výhry není právní nárok a hodnotu výher nelze vyplatit v penězích. Zdanění výher se řídí obecně závaznými předpisy. Výherce bere na vědomí, že může být povinen vypořádat své případné daňové povinnosti vůči státu.

6.4 Tyto podmínky jsou platné a účinné od 11. 11. 2019.